PO 5/6-804-01734/94 - Koszty uzyskania przychodów tłumaczy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 marca 1995 r. Ministerstwo Finansów PO 5/6-804-01734/94 Koszty uzyskania przychodów tłumaczy.

W związku z pismem z 21 października 1994 r. dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) za przychody z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności uważa się przychody z tytułu osobistego wykonywania usług, na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej z osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, podmiotem gospodarczym dla potrzeb tego podmiotu, jeżeli usługi te nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej zleceniobiorcy wykonywanej na rzecz ludności.

Powyższy artykuł pozostaje w ścisłym związku z art. 41 ustawy, który określa wysokość zaliczek na podatek dochodowy. A zatem od umów zlecenia i umów o dzieło pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 koszty uzyskania przychodu są zróżnicowane, i tak w przypadku tłumaczeń koszty te wynoszą:

– 50% należności, jeżeli tłumacz korzysta z praw autorskich lub rozporządza tymi prawami, lub

– 20% należności, jeżeli tłumacz nie korzysta z prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) przedmiotem prawa autorskiego jest również opracowanie cudzego utworu (tłumaczenie, przeróbka, adaptacja) bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Zgodnie z art. 4 powołanej ustawy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego m.in. akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały itp.

W konsekwencji nie są przedmiotem prawa autorskiego również tłumaczenia powyższych dokumentów oraz innych pism nie będących przedmiotem prawa autorskiego i nie przeznaczonych do publikacji, np. pism urzędowych różnych instytucji.

W związku z tym od przychodów z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło za tłumaczenia powyższych pism stosuje się 20% koszty uzyskania przychodu.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/4/14