PO 4/N-722-393/95 - Zasady korekty rozliczeń amortyzacji dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 1995 r. Ministerstwo Finansów PO 4/N-722-393/95 Zasady korekty rozliczeń amortyzacji dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Uprzejmie informuję, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zwróciły się do Ministerstwa Finansów z prośbą o uznanie zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - zakłady energetyki zawodowej utworzone w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych sektora energetycznego.

Spółka z piśmie z 28 lutego 1995 r. podnosi, że w 1993 r. wprowadzone zostały zmiany organizacyjne podmiotów sektora energetycznego. W wyniku tych zmian majątek byłych przedsiębiorstw państwowych został rozdzielony nieodpłatnie pomiędzy nowo utworzone spółki prawa handlowego. Składniki majątkowe zostały przekazane spółkom z zachowaniem ciągłości bilansowej według stanu ewidencyjnego na dzień sporządzenia bilansu zamknięcia przez zakłady energetyczne przedsiębiorstw państwowych. W ten sposób spółki energetyczne przejmując majątek wprowadzały go według wartości brutto z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i w związku z tym naliczały amortyzację od przejętych środków trwałych, przyjmując za podstawę ich wartość brutto. Zdaniem Spółki przyjęcie takiego sposobu amortyzacji podyktowane było koniecznością zachowania spójności kosztów amortyzacji w sektorze energetycznym. Amortyzacja jest bowiem jednym z podstawowych elementów kalkulacji cen sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej ustalonych przez Ministra Przemysłu I Handlu. Przyjęcie innych zasad ustalania poziomu amortyzacji spowodowałoby "rozregulowanie" podstaw kalkulacji w latach 1993-1994.

Odnosząc się do tych kwestii pragnę zauważyć, co następuje:

Zastosowana metoda ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych od wartości brutto przejętych składników majątku przez nowo utworzone spółki energetyczne była niezgodna z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe (...) (Dz. U. Nr 30, poz. 130 z późn. zm.). Jest również niezgodna z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34). W wyniku zastosowania przez spółki energetyczne zasad odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości brutto, zawyżone zostały zarówno wielkość naliczonych odpisów amortyzacyjnych, jak i należny podatek od nieruchomości, a w konsekwencji, poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodu, zaniżony należny podatek dochodowy.

Biorąc jednakże pod uwagę, że analogiczne lub zbliżone efekty spółki te oraz przedsiębiorstwo Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. mogłyby uzyskać wykorzystując postanowienia § 8 ust. 3 wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. zalecam:

1) odstąpić od zobowiązania spółek energetycznych oraz przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do dokonania na dzień przekształcenia korekt w ewidencji przejętych składników majątku trwałego poprzez zastąpienie wartości brutto wartością netto i w konsekwencji wprowadzeniem stosownych zmian w wysokości naliczonych odpisów amortyzacyjnych, kosztów uzyskania przychodów, dochodów oraz podatku dochodowego i od nieruchomości;

2) przyjąć zasadę, że wspomniane spółki powinny wprowadzić od 1995 r. składniki majątku trwałego według ich wartości netto, po uprzednim dokonaniu aktualizacji wyceny środków trwałych według ich stanu na dzień 1 stycznia 1995 r.

Biorąc pod uwagę, że przejęte w wyniku przekształcenia środki trwałe są środkami trwałymi używanymi - od 1995 r. możliwe jest określenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla przejętych składników majątku trwałego według ich wartości netto zgodnie z przepisami § 7 ust. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. lub kontynuowanie stosowania metod i stawek amortyzacyjnych dotychczasowych.

Rozliczenie przyrostu kwoty odpisów amortyzacyjnych w 1995 r., obliczonych od zaktualizowanej wartości środków trwałych (wartości netto) w stosunku do kwoty odpisów amortyzacyjnych za 1994 r., powinno być dokonane na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r.

Na zakończenie informuję, że w razie stwierdzenia, że powyższe nieprawidłowości wystąpiły także w innych jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych należy zastosować zalecone wyżej zasady korekty rozliczeń amortyzacji.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/17