Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 kwietnia 1997 r.
Ministerstwo Finansów
PO 4/GK-802-242/97
Odpisy amortyzacyjne od urządzeń przekazanych do nieodpłatnego używania

Odpowiadając na pismo (...) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka poczyniła inwestycje w postaci zakupu lodówek, przekazując je do nieodpłatnego używania swoim klientom, tj. sklepom detalicznym dokonującym sprzedaży produktów tej firmy. Lodówki te stanowią nadal własność firmy i dostarczane są placówkom handlowym w celu umożliwienia im sprzedaży wyrobów. Klient (w tym przypadku sklepy detaliczne) zobowiązuje się do przechowywania w zamrażarce i sprzedawania z niej towarów tylko tej firmy i do nieudostępniania zamrażarki osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie. W świetle tak przedstawionych wyjaśnień nie można uznać, że strony zawarły umowę użyczenia, mimo że tak z reguły umowy te są nazywane przez strony. Przez umowę użyczenia użyczający bowiem zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne użyczenie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 kc). Tymczasem z przedstawionej sytuacji wynika, że umowa ta dwustronnie zobowiązująca przynosi obopólne korzyści; dający rzecz zobowiązuje się do jej przekazania, otrzymujący zaś do świadczenia określonych usług na rzecz dającego (w tym przypadku przechowywania w tych urządzeniach produktów tylko tej firmy i zamawiania jej produktów). Mamy tu zatem do czynienia z umową sprzedaży wyrobów danego producenta połączonej z udostępnieniem sprzedawcom do używania urządzeń niezbędnych w tej sprzedaży. Fakt ten ma niewątpliwie wpływ na wielkość osiąganych przychodów przez producenta tych wyrobów. A zatem, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482, z późn. zm.), firma ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów z tym związanych, jeżeli ich poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Takim kosztem są również odpisy amortyzacyjne, dokonywane przez firmę od urządzeń przekazanych do nieodpłatnego używania sprzedawcom ich wyrobów.

Przekazanie do używania tego sprzętu, na zasadach, o których mowa wyżej, nie kreuje u klienta dodatkowego przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia z art. 12 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy. W tym przypadku nie ma również zastosowania przepis § 5 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych... (Dz. U. z 1997 r. Nr 6 poz. 35, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnik nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku oddanych przez niego do nieodpłatnego używania; przepis ten ma bowiem zastosowanie do sytuacji, w której właściciel środków trwałych przekazuje te środki nieodpłatnie innemu podmiotowi do używania, tj. w sytuacji typowych umów użyczenia. Tymczasem w tym przypadku taka sytuacja nie zachodzi.

Opublikowano: Komentarz do Dziennika Ustaw 1997 r., nr 88, s. 47