PO 4/GK-722-248/95 - Zakres ulg inwestycyjnych.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 1995 r. Ministerstwo Finansów PO 4/GK-722-248/95 Zakres ulg inwestycyjnych.

Odpowiadając na pismo Izby z 28 lutego 1995 r. znak IS-PD-P/824/7/95, Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 62 i Nr 68, poz. 295) mają zastosowanie do wydatków inwestycyjnych ponoszonych od dnia 1 stycznia 1994 r.

Ulgami inwestycyjnymi określonymi w tym rozporządzeniu objęte są m.in. wydatki na spłatę określonej w umowie najmu lub dzierżawy albo w umowie o podobnym charakterze (np. umowie leasingu) wartości składników majątku (§ 1 ust. 4 pkt 5 lit. g rozporządzenia), jeżeli wydatki te, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 29), zaliczane są do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego.

Oznacza to, że rata kapitałowa, którą podatnik uiszcza zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, zapłacona w roku podatkowym jest wydatkiem inwestycyjnym w rozumieniu § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g i podlega odliczeniu od dochodu do opodatkowania, o ile spełnione są warunki określone w rozporządzeniu.

Ponieważ zakres ulg inwestycyjnych obejmuje m.in. faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na zakup od Skarbu Państwa - przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntów, podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu, na podstawie § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g, wydatków inwestycyjnych obejmujących pełne kwoty rat kapitałowych odpowiadających wartości przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntów.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/1/22