PO 4/AS-802-4874/497/97 - Reklama i reprezentacja.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 4/AS-802-4874/497/97 Reklama i reprezentacja.

Odpowiadając na pismo (...) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Firma prowadzi rozległą działalność w zakresie produkcji i obrotu środkami służącymi ochronie zdrowia, obsługując segment produktów medycznych, farmaceutyczno-diagnostycznych i kosmetycznych.

W celu umożliwienia odbiorcom produktów Firmy bieżącego wglądu w aktualny stan oferty, jak również zapoznania się z działaniem i właściwościami oferowanych produktów, J & J nieodpłatnie rozprowadza próbki swych produktów wśród zainteresowanych.

Działania te związane są z ponoszeniem kosztów, np. koszty wynajęcia osób zajmujących się dystrybucją próbek, koszty przygotowania próbek do rozdawnictwa, koszty ich sprawdzenia czy wytworzenia.

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy koszty te są wydatkami na reklamę, o których mowa w ww. art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, czy też należy je potraktować jako bezpośrednie koszty działalności gospodarczej (art. 15 ust. 1).

Zdaniem Ministerstwa Finansów charakter powyższych działań Spółki bezwzględnie odpowiada cechom reklamy. Rozprowadzanie próbek ma na celu rozpowszechnianie informacji o towarach, wartości, miejscu i możliwości nabycia, a także - jak stwierdziła sama Spółka - ma utrzymać na dotychczasowym poziomie zainteresowanie rynkowe odbiorców produktami Firmy.

A zatem do wydatków ponoszonych w związku z rozprowadzaniem tych próbek zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Skierowanie reklamy do dotychczasowych odbiorców produktów Spółki lub też do wytypowanych nowych potencjalnych odbiorców powoduje, że kosztami uzyskania przychodów są związane z nią wydatki jedynie do wysokości 0,25% przychodów.

Aby reklama przyjęła charakter publicznej, a zatem nie limitowanej, winna być skierowana do anonimowego kręgu odbiorców (np. zamieszczanie próbek w pismach kobiecych).

Opublikowano: S.Podat. 1998/7/4