Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 marca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PO 4/AS-722-90/96
Przychód z najmu

Odpowiadając na pismo z 31 stycznia br. Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zm.) przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Spółka jest wynajmującym, przy czym czynsz za wynajem lokalu najemca jest zobowiązany jest Spółce zapłacić za cały okres trwania umowy (Spółka wystawia fakturę za cały okres trwania umowy, tj. za 5 lat).

Zaznaczyć przy tym należy, że Kodeks cywilny (art. 680-692 KC) zezwala stronom umów najmu w sposób dowolny określać warunki płatności czynszu, a zatem rozwiązanie przyjęte w omawianym przypadku zgodne jest z przepisami Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 powołanej na wstępie umowy cała kwota zapłaconego "z góry" za okres 5 lat czynszu u wynajmującego stanowi przychód w momencie otrzymania, natomiast stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, cała kwota zapłaconego czynszu u najemcy stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Opublikowano: Kostrzewski J., Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, tom I, Podatek Dochodowy od Osób Prawnych, Warszawa 1997 r., s. 29