PO 4/AK-722-863/93 - Różnice kursowe

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 1993 r. Ministerstwo Finansów PO 4/AK-722-863/93 Różnice kursowe

Odpowiadając na pismo Nr FK 663/93/18545 z 13 października 1993 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w operacjach finansowych mogą występować dwojakiego rodzaju różnice kursowe:

1) wynikające z rozliczonych zagranicznych transakcji finansowych, tj. gdy należność została wyegzekwowana lub zobowiązanie zostało uregulowane; te różnice kursowe winny być ustalane bieżąco i stanowią one - zgodnie z przepisami § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. z 1991 r. Nr 10, poz. 35 z późn. zm.) - odpowiednio koszty lub przychody z operacji finansowych wpływające na wynik finansowy jednostki, a tym samym na wysokość dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482),

2) wynikające z nierozliczonych na koniec roku obrotowego zagranicznych rozrachunków w zakresie zarówno należności, jak i zobowiązań; przepisy w tym zakresie zawarte w § 24 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów stanowią, że jeżeli w dniu kończącym rok obrotowy (obrachunkowy) średni kurs walut obcych ustalony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu wartości nierozliczonych należności lub zobowiązań, wartość ich ustala się według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień kończący rok obrotowy; różnice powstałe z tego tytułu zalicza się odpowiednio do przychodów przyszłych okresów lub kosztów operacji finansowych. W tym przypadku tak ustalone różnice kursowe nie mają wpływu na określenie dochodu w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z treści pisma Spółki wynika, iż chciałaby ona częściej niż raz na koniec roku obrotowego urealniać pozycje bilansowe dotyczące nierozliczonych zagranicznych rozrachunków głównie wynikających z tytułu kredytów zagranicznych. Urealnienie dla celów bilansowych wyżej wymienionych rozrachunków na koniec każdego okresu sprawozdawczego (tj. każdego miesiąca) nie stanowi naruszenia prawa. Jednakże w świetle powołanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z obsługą kredytów, a więc i różnice kursowe nie są, z wyjątkiem skapitalizowanych zapłaconych odsetek od tych kredytów, kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 10). Nie zalicza się również do przychodów otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów) z wyjątkiem otrzymanych skapitalizowanych odsetek od tych kredytów.

Opublikowano: LEX nr 6444