Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 września 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PO 4/AK-722-513/96
Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

(...) Instytucja kosztów uzyskania przychodów powiązana jest z przychodami danego roku podatkowego. Wynika to z konstrukcji ustawy o podatku dochodowym i określonych w niej zasad ustalania dochodu danego podmiotu. Dochodem osoby prawnej jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dlatego też nie można traktować kosztu w oderwaniu od przychodów, w celu osiągnięcia których został poniesiony.

Równocześnie, jeżeli dane koszty związane są z przychodami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem dochodowym, to stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zm.), kosztów tych nie uwzględnia się w okresie zwolnienia. Brak jest również uzasadnienia ekonomicznego i prawnego, aby o te koszty pomniejszać przychody nie związane z tymi kosztami.

Jeżeli więc w okresie zwolnienia od podatku dochodowego podatnik zarachował dane koszty, gdyż dotyczyły one przychodów tego okresu, dodatnie różnice kursowe, podobnie jak i ujemne różnice kursowe dotyczące tych kosztów, nie mogą wpływać na koszty i przychody okresu po upływie wspomnianego zwolnienia.

Opublikowano: Gazeta Prawna 1997 r. - Dodatek bezpłatny nr 2, Przewodnik prawny, s. 13