PO.310.2.2013, Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej. - Pismo wydane przez: Urząd... - OpenLEX

PO.310.2.2013 - Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 sierpnia 2013 r. Urząd Miejski w Gliwicach PO.310.2.2013 Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 14j § 1, art. 14c w związku z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz część III ust. 9 pkt 1 lit. g załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu do organu podatkowego 30 lipca 2013 r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, niniejszym:

Prezydent Miasta Gliwice

1. Uznaje za prawidłowe stanowisko Strony w zakresie stosowania przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej w sprawie pozwoleń na budowę sieci wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

2. Udziela następującej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uznając, że decyzja o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego bądź budynków mieszkalnych, nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 105.00 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2013 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek (...) sprawie wydania interpretacji przepisów opłaty skarbowej w zakresie treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dotyczącej wyłączenia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej dla budynków mieszkalnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na zlecenie (...) Strona opracowuje dokumentacje projektowe przyłączy elektrycznych, między innymi dla budynków mieszkalnych. Projekty te zgodne są z wydanymi przez (...) warunkami przyłączenia. Następnie Strona składa wnioski do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach bądź do Starostwa Powiatowego w Gliwicach w sprawie wydania decyzji administracyjnej z pozwoleniem na budowę. W przypadku wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej dla budynku bądź budynków mieszkalnych, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie pobiera opłaty skarbowej w kwocie 105,00 zł, wskazując następującą podstawę prawną "Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 j.t. z późn. zm." Natomiast na podstawie identycznych warunków przyłączenia sieci do budynków mieszkalnych, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, wzywa do zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 105,00 zł, powołując się na przepis części III ust. 9 pkt 1 lit. g kol. 3 załącznika do wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego przedstawia się następująco:

Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej, dlatego też Strona nie uiszcza tejże opłaty za przedmiotowe pozwolenia na wezwanie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

W związku z powyższym(...) zadał następujące pytanie:

Jaka jest właściwa interpretacja przepisów regulujących sprawę opłaty skarbowej dla budownictwa mieszkaniowego?

W świetle obowiązujących przepisów prawa stanowisko Wnioskodawcy w interpretacji prawnej przedstawionego stanu faktycznego, Prezydent Miasta Gliwice uznał za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie pozwolenia, z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia w kwotach określonych w części III załącznika do ustawy.

Natomiast art. 2 ustawy o opłacie skarbowej wymienia katalog spraw, które wyłączają z opłaty skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) bądź złożone dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (odpisy, wypisy, kopie). Art. 2 ust. 1 pkt 2 zwalnia m.in. z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wydanie zezwolenia, zaświadczenia lub dokonanie czynności urzędowej, jeżeli dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

Ustawodawca, normując wyłączenie z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nie określił szczegółowego zakresu jego stosowania. Pojęcie "sprawy budownictwa mieszkaniowego" z uwagi na powstające wątpliwości, co do jego zakresu było przedmiotem orzecznictwa sądowego, a także wyjaśnień Ministerstwa Finansów, które odwołują się w przedmiotowej sprawie do przepisów materialnych normujących zagadnienia budowlane. Budownictwo to dział gospodarki obejmujący wznoszenie, konserwację, remontowanie i rekonstrukcję obiektów budowlanych w zależności od przeznaczenia tych obiektów - dotyczy to budownictwa ogólnego, w tym mieszkaniowego. Decydującym kryterium wyłączenia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej jest przeznaczenie budownictwa na cele mieszkaniowe. Wyłączenie od opłaty skarbowej dotyczące dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć szeroko. Dotyczy ono ogółu spraw mieszkaniowych związanych nie tylko z samym budownictwem mieszkaniowym, ale również innych spraw, jak np. kredytowanie, dodatki mieszkaniowe, administrowanie budynkami mieszkalnymi itp. Oznacza to, że czynności urzędowe, zaświadczenia i pozwolenia w sprawie budowy np. instalacji gazowej, elektrycznej itp. w budynkach mieszkalnych również nie podlegają opłacie skarbowej. Między innymi wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego należy również określić jako decyzję mieszczącą się w kategorii spraw budownictwa mieszkaniowego i to nawet w sytuacji, gdy została ona wydana na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a nie na podstawie ustawy - Prawo budowlane (Zbigniew Ofiarski komentarz do Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, ABC 2009).

Z kolei w art. 29 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawarty został katalog obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie odbywa się w trybie uproszczonym i może wystąpić tylko w przypadkach wskazanych w przepisach art. 29 i 30 ww. ustawy, wśród których wymieniona jest budowa przyłączy.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę sieci (tekst jedn.: wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych, elektroenergetycznych i napowietrznych, gazowych oraz cieplnych, telekomunikacyjnych) wraz z budową przyłączy, zakres wnioskowanych robót traktowany jest integralnie przez organ administracji architektoniczno - budowlanej, a Inwestor nie ma obowiązku wyłączyć z prowadzonego postępowania zakresu dotyczącego budowy przyłącza. W związku z powyższym na rzecz Inwestora wydawane jest jedno rozstrzygnięcie w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wraz z przyłączami. W sytuacji, gdy budowa infrastruktury technicznej (sieci) ma służyć w chwili wydania pozwolenia na budowę wyłącznie budynkowi mieszkalnemu i ma zapewnić możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (projekt budowlany sieci wraz z przyłączem jest sporządzany na podstawie wydanych przez administratora sieci, warunków technicznych przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego), tutejszy organ podatkowy nie pobiera opłaty skarbowej stosując art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej przy wydawaniu pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Z powyższego wynika, że wyłączeniu z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlegają wszelkie pozwolenia w postępowaniu związanym z budową budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem przyłączy do sieci i zagospodarowaniem terenu budowy. Należy brać pod uwagę zakres wnioskowanych robót w chwili wydawania pozwolenia, a zmiany przeznaczenia budynku, które mogą ewentualnie nastąpić po jego wybudowaniu, nie mogą mieć wpływu na ocenę bieżących przepisów w zakresie niniejszego wyłączenia z opłaty skarbowej i postępowania na niekorzyść podatnika, gdyż zwolnienia i wyłączenia od opłaty skarbowej należy określać na dzień zastosowania.

W ocenie tutejszego organu podatkowego przedmiotowe pozwolenie podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w świetle art. 2 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej, ponieważ z treści decyzji wynika w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kablowej z przyłączami do budynków mieszkalnych i nie ulega wątpliwości, że sprawa dotyczy wydania pozwolenia "w sprawach budownictwa mieszkaniowego".

Powyższa interpretacja udzielona jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na dzień złożenia zapytania w organie podatkowym i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

POUCZENIE

Przytoczona interpretacja indywidualna nie podlega zaskarżeniu odwołaniem, gdyż nie jest decyzją podatkową. Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania, jak stanowi art. 53 § 2 ww. ustawy. Na podstawie art. 54 1 ww. ustawy, skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi tj. Prezydenta Miasta Gliwice.

Opublikowano: www.um.gliwice.pl