PO 3/MD-722-868/94 - Opodatkowanie wartości otrzymanego przez udziałowca majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 maja 1995 r. Ministerstwo Finansów PO 3/MD-722-868/94 Opodatkowanie wartości otrzymanego przez udziałowca majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiadając na pismo z 3 listopada 1994 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wartości otrzymanego przez udziałowca majątku w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

1. Z art. 22 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) wynika, że podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołane przepisy obejmują zatem wszelkie przychody (dochody), jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Istotne jest źródło, jakim jest fakt bycia udziałowcem. Wartość otrzymanego przez udziałowca majątku w związku z likwidacją spółki będzie zatem opodatkowana na podstawie powołanego art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Majątek spółki w likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między wspólników - art. 275 kodeksu handlowego.

Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania wartość otrzymanego przez udziałowca majątku, w myśl powołanych przepisów oraz art. 12 ust. 4 pkt 3 i 6 ustawy o podatku dochodowym, należy pomniejszyć o wartość nominalną dokonanych wpłat lub równowartość wniesionych wkładów niepieniężnych na objęcie udziału.

3. Przy ustalaniu wartości przydzielonej części majątku w naturze, opierając się na przepisach:

art. 270 § 3 k.h., stosownie do którego w okresie likwidacji wartość majątku spółki wycenia się w księgach według wartości zbywczej, tj. wartości jaką można prawdopodobnie uzyskać ze sprzedaży,

art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym, stosownie do którego wartość przychodów w naturze oblicza się na podstawie przeciętnych cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości, należy przyjąć wartość rynkową do wyceny majątku.

4. W okresie likwidacji zyski spółki, wynikające ze sporządzonych bilansów, nie mogą być dzielone między wspólników przed upływem terminu określonego w art. 275 k.h. Dotyczy to także zysków wykazanych w bilansie otwarcia likwidacji. Podział zysku netto przeznaczony pierwotnie na fundusz zapasowy może być zamieniony na dywidendę uchwałą zgromadzenia wspólników podjętą po upływie 6 miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/4/16