PO 3-HS-722-301/93 - Ochrona środowiska.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 kwietnia 1993 r. Ministerstwo Finansów PO 3-HS-722-301/93 Ochrona środowiska.

W wyniku przeprowadzanych kontroli w przedsiębiorstwach energetycznych (elektrociepłowniach, elektrowniach) urzędy kontroli skarbowej stwierdzają nieprawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. z 1991 r., poz. 35 oraz Nr 124, poz. 554 i z 1992 r. Nr 96, poz. 476) przedsiębiorstwa energetyczne tworzą, ale nie mają obowiązku tworzenia comiesięcznie rezerwę w ciężar kosztów w wysokości 1/12 rocznego planu kosztów remontów. Koszty te w 1992 r. zaliczane były przez wymienione przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów zmniejszających dochód do opodatkowania wykazywany w deklaracjach podatkowych.

W aspekcie podatku dochodowego zaliczenie rezerw na remonty do kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe. Rezerwy takie w 1992 r. nie odpowiadają warunkom określonym w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86 z późn. zmianami). Także w 1993 r. wspomniane rezerwy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

W świetle powyższych wyjaśnień w/w przedsiębiorstwa mają obowiązek wpłat do budżetu zarówno należnego podatku dochodowego od dochodu nie pomniejszonego o wymienione rezerwy jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należnych zaliczek za 1992 r.

Jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorstw energetycznych uzasadniałaby umorzenie tym przedsiębiorstwom odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy za 1992 r. z tytułu pomniejszenia dochodu o utworzone rezerwy na pokrycie kosztów remontów urzędy skarbowe - na indywidualne wnioski wymienionych podatników - mogą podejmować takie decyzje, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27 poz. 111 z późn. zmianami).

Naliczone a nie zapłacone opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 125, poz. 558 z późn. zmianami) w 1992 r. na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86 z późn. zmianami), a w 1993 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw stanowią koszty uzyskania przychodów. Kary pieniężne za naruszenie warunków prawidłowego korzystania ze środowiska nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodów.

Opublikowano: S.Podat. 1996/3/34