PO 3/3536-722-339/HS/97 - Przychody banków spółdzielczych z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 3/3536-722-339/HS/97 Przychody banków spółdzielczych z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów banków spółdzielczych z tytułu udzielanych kredytów preferencyjnych dla rolnictwa Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

W ramach wykonywanych czynności bankowych banki spółdzielcze udzielają kredytów preferencyjnych dla rolnictwa. Kredyty te udzielane są w celu wykonania zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadania Agencji określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), do których należą:

1) inwestycje w rolnictwie, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz usługi dla rolnictwa,

2) poprawa struktury agrarnej,

3) przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy w rolnictwie, przetwórstwo rolno-spożywcze i usługi na rzecz rolnictwa,

4) rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej rolnictwa,

5) przedsięwzięcia w zakresie oświaty, doradztwa oraz informacji,

6) realizacja innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

realizowane są m.in. przez dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych na podstawie umów zawieranych przez Agencję z tymi podmiotami.

Szczegółowe warunki dopłat Agencji do oprocentowania udzielanych przez banki spółdzielcze kredytów preferencyjnych dla rolnictwa zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 ze zm.) przewidują, iż część oprocentowania tych kredytów obciąża kredytobiorców. Po spełnieniu przez kredytobiorców warunków określonych w tym rozporządzeniu banki spółdzielcze uzyskują dopłaty do oprocentowania ze środków Agencji.

Powyższe dopłaty do oprocentowania stanowią zatem faktycznie wyrównanie należnego bankom spółdzielczym oprocentowania od udzielonych kredytów preferencyjnych na rozwój rolnictwa.

Z uwagi na wyżej określony sposób dokonywania przez Agencję dopłat do odsetek od udzielonych przez banki spółdzielcze kredytów preferencyjnych umowy kredytowe mogą nie zawierać kwoty odsetek, które przysługują tym bankom od Agencji.

W świetle przedstawionych wyjaśnień na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa są przychodami banków spółdzielczych w dacie otrzymania dopłat (odsetek) z Agencji.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/4/13