Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 maja 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PO 2/6-8010-0755/94
Zryczałtowany podatek dochodowy z prowadzenia szkół.

Odpowiadając na pismo z 19 lutego 1994 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (MP Nr 6, poz. 53 i Nr 20, poz. 158) zaniechano ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163), z prowadzenia szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - przypadającego od części przychodów wydatkowanych na cele tych szkół lub placówek w roku podatkowym udokumentowanych fakturami, rachunkami ( rachunkami uproszczonymi) lub listami płac.

Oznacza to, że od przychodu mogą być odliczane zarówno kwoty wypłaconych wynagrodzeń, jak i inne wydatki zaliczane, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodu, jak np. wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia, czynsz, remonty, opłata za energię itp. z wyjątkiem wydatków na zakup samochodów osobowych, gruntów oraz wydatków na inwestycje budowlane.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/8