Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 listopada 2004 r.
Ustalenie podstawy opodatkowania w stosunku do eksportu towarów.
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
PO-2/443/232/77/AC/04

Pytanie podatnika

W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w stosunku do eksportu towarów w sytuacji, gdy nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty

Odpowiedź

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny w sprawie, z którego wynika, że w praktyce spotyka się z sytuacją, że przed dniem złożenia deklaracji nie posiada dokumentów potwierdzających, że towary będące przedmiotem sprzedaży eksportowej opuściły terytorium Wspólnoty

Na tle takich okoliczności faktycznych formułuje stanowisko, że w myśl art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli warunek ten nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym stosując stawkę 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W razie nieotrzymania tego dokumentu, mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru w kraju. Zdaniem Spółki, ponieważ podstawą opodatkowania jest obrót, a w przypadku eksportu pierwotnie stawka podatku wynosi 0% i w taki sposób wystawiana jest faktura oraz obciążany odbiorca towaru, kwota należną z tytułu sprzedaży jest kwota netto (podstawa opodatkowania plus stawka podatku 0%) bez względu na późniejsze konsekwencje dotyczące tej sprzedaży. Zatem należy przyjąć, że w przypadku niespełnienia warunku udokumentowania wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, w przypadku eksportu towarów, należny podatek od tej sprzedaży obliczany jest metodą "w stu", zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej uzasadnionej w następujący sposób.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów stosuje się stawkę 0%. Warunkiem koniecznym do zastosowania preferencyjnej stawki podatku jest, w myśl art. 41 ust. 6 ustawy, posiadanie przez podatnika przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z art. 41 ust. 7, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Do ustalenia podstawy opodatkowania w takiej sytuacji przyjmuje się przepis art. 29 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Reasumując, w przypadku kiedy podatnik nie ma prawa do wykazania danej dostawy jako eksportu towaru, a tym samym nie może zastosować 0% stawki podatku, rozlicza taką sprzedaż jako dostawę na terytorium kraju oraz opodatkowuje stawką właściwą dla danego towaru rachunkiem "w stu" przyjmując, że wartość dostawy na fakturze jest ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl