Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 listopada 2004 r.
Zaświadczenie otrzymane z urzędu celnego.
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie
Po-2/443/209/58/AC/04

Pytanie podatnika

Czy zaświadczenie otrzymane z Urzędu Celnego spełnia warunki określone w art. 41 ust. 7 ustawy

Odpowiedź

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jako eksporter spotyka się z sytuacją gdy do Spółki nie trafiają dokumenty SAD potwierdzające wywóz towarów. W takim przypadku podatnik wystąpił z wnioskiem do Urzędu Celnego o potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza terytorium Wspólnoty. Urząd Celny wydał takie zaświadczenie i na tej bazie Spółka ujęła tę sprzedaż w deklaracji VAT-7 ze stawką 0%.

Zdaniem podatnika potwierdzenie takie spełnia wymogi art. 41 ust. 7 ustawy.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: - art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w następujący sposób.

Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 8 ustawy pod pojęciem eksportu towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. W myśl art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Przepisy ustawy nie wskazują szczegółowo formy potwierdzenia, jednak dokument ten powinien zostać sporządzony w formie określonej przepisami prawa, stanowiąc dokument urzędowy, będący dowodem tego co zostało w nim stwierdzone. Kwestię tę regulują również wspólnotowe przepisy celne. Zgodnie z postanowieniami VI Dyrektywy dowodem wywozu jest faktura lub inny zastępujący ją dokument, potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty. Forma potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty jest różna w zależności od kraju, z którego urzędu celnego towary są wywożone. W przypadku Polski eksport potwierdzany jest kartą 3 dokumentu SAD. Karta ta wydawana jest zgłaszającemu. W przypadku, gdy zgłaszający utraci tą kartę, może on wystąpić do organów celnych (m.in. do urzędu celnego, w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu) o wydanie zaświadczenia o wyprowadzeniu towarów poza polski obszar celny. Zgodnie z przepisami art. 73 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W myśl uregulowań zawartych w art. 194 ustawy Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Reasumując, zaświadczenie wydane przez Urząd Celny, potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty spełnia warunki określone w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług i daje podstawę do zastosowanie stawki podatku 0% z tytułu sprzedaży eksportowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl