PO 2/12-0393/96 - Ulga z tytułu wyszkolenia ucznia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 lipca 1996 r. Ministerstwo Finansów PO 2/12-0393/96 Ulga z tytułu wyszkolenia ucznia.

W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi stosowania ulgi za wyszkolenie uczniów Ministerstwo Finansów wyraża następujący pogląd:

1.Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, spółki komandytowej lub spółki jawnej, uprawnione na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniające w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu, zwalnia się w części od podatku dochodowego przez obniżenie tego podatku o kwotę ustaloną w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika polega na obniżeniu podatku dochodowego należnego za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).

Przepis ten określa datę rozpoczęcia w roku podatkowym stosowania obniżki podatku dochodowego z tytułu przysługującej ulgi za wyszkolenie ucznia. Ostateczne ustalenie kwoty ulgi przysługującej w roku podatkowym nastąpi w zeznaniu o osiągniętym dochodzie za rok podatkowy do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu ulgi.

2.Przepis § 10 ust. 1 cytowanego rozporządzenia określa, że prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu przysługuje wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu. Prawo do omawianej ulgi jest zatem nierozerwalnie związane z podatnikiem wykonującym działalność gospodarczą, spełniającym pozostałe warunki określone w rozporządzeniu.

Brak jest możliwości - przy wspólnym rozliczaniu się z małżonkiem - dokonania stosownego odliczenia od podatku współmałżonka, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik z prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę i nie osiągnął dochodów z innych źródeł przychodów. Natomiast w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał dochodu z działalności gospodarczej, ale uzyskał dochody z innych źródeł przychodów, ma prawo dokonać stosownego odliczenia od podatku dochodowego ustalonego od dochodów z tych źródeł, do wysokości określonej w decyzji przyznającej ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia.

3.Wysokość ulgi za wyszkolenie jednego pracownika określa § 11 ust. 2 rozporządzenia. Kwota ulgi - zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia - może być podwyższona o 20% podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64). Jeżeli cały cykl praktycznej nauki zawodu lub cały okres szkolenia odbywa się w zakładzie położonym w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000, to fakt posiadania siedziby zakładu w innej miejscowości nie stanowi przeszkody do zastosowania wspomnianej podwyżki.

Stosownie do § 11 ust. 4 kwoty ulg określone w ust. 2 i 3 podwyższa się o 20% tym podatnikom, którzy wyszkolili kolejnego pracownika w danym roku podatkowym. Oznacza to, że wysokość ulgi za wyszkolenie każdego następnego pracownika (drugiego, trzeciego...) stanowić będzie 120% kwoty ulgi za wyszkolenie pierwszego pracownika określonej w § 11 ust. 2 lub ust. 3.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/6/16