Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
Ministerstwo Finansów
PL/LM/835/67/EOB/08/AP/3619
Składanie deklaracji w formie elektronicznej a opłata skarbowa.

W celu wyjaśnienia zagadnień przedstawionych w piśmie nr (...), w sprawie opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 3c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej jest zobowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wskazać osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. Jednocześnie, stosownie do art. 3c § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik lub osoba upoważniona, o której mowa w pkt 2 ww. art. 3c § 1, jest zobowiązana do złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszenia upoważnienia.

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, której istota sprowadza się do umocowania określonego podmiotu do działania w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla upoważniającego. W prawie cywilnym nie występuje pojęcie upoważnienia.

Przepisy ustawy o opłacie skarbowej odnoszą się do wszystkich dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, bez względu na zakres umocowania (pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne).

Jeżeli więc upoważnienie do podpisywania deklaracji wynika z tak rozumianego pełnomocnictwa, które stwierdzone zostało w dokumencie, to złożenie takiego dokumentu podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Należy jednak zauważyć, że nie można uznać za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika "zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie lub osobach upoważnionych do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej", jak również "zgłoszenia upoważnienia". Zawiadomienie i zgłoszenia mają wyłącznie informacyjny charakter, nie stwierdzają natomiast ustanowienia pełnomocnika. W efekcie, złożenie zawiadomienia lub zgłoszenia bez załączonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa nie implikuje obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Odnosząc się do drugiego z zagadnień, poruszonych w powołanym na wstępie piśmie, należy poinformować, że stosowanie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydanie zaświadczenia na wniosek.

Przepis art. 3c § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa określa, iż deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej. Z treści zacytowanego wcześniej przepisu wynika, iż do wydania zaświadczenia nie jest wymagany wniosek podatnika (płatnika). Oznacza to, że omawiane zaświadczenie jest wydawane z urzędu i z tego powodu nie podlega ono opłacie skarbowej.

Stanowisko powyższe nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2008/2/19