PL/LM/835/17/CHI/08/87, Opłata skarbowa od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. - Pismo... - OpenLEX

PL/LM/835/17/CHI/08/87 - Opłata skarbowa od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2008 r. Ministerstwo Finansów PL/LM/835/17/CHI/08/87 Opłata skarbowa od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Pismo PL/LM/835/17/CHI/08/87 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z 13 czerwca 2008 r. do prezydenta miasta (...)

Odpowiadając na pismo znak: (...) w sprawie pobierania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych przez banki w postępowaniu sądowym, Ministerstwo Finansów po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, uprzejmie informuje;

Na podstawie Części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie w postępowaniu sądowym dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) - dalej kpc, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy albo wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Niedołączenie pełnomocnictwa do pierwszego pisma procesowego sporządzonego przez pełnomocnika lub przy pierwszej czynności procesowej na rozprawie stanowi brak formalny usuwalny w trybie art. 130 § 1 kpc w zw. z art. 126 § 3 kpc. Jeżeli strona lub jej pełnomocnik nie uzupełni pisma o ww. dokument w wyznaczonym przez sąd terminie, pismo podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych,

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien być dołączony do każdej sprawy. Przepisy kpc nie dają bowiem podstaw do powoływania się przed sądem w danej sprawie na poświadczony odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, który był złożony w innej sprawie i w której działa ten sam pełnomocnik strony. Brak jest również podstaw do powoływania się w konkretnej sprawie sądowej na pełnomocnictwo zarejestrowane w dzienniku ogólnym wydziału sądu.

Na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. W związku z tym, jeżeli organ podatkowy otrzyma informację z sądu o nieuiszczeniu należnej opłaty skarbowej od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jego odpisu, wypisu lub kopii), a podatnik lub jego pełnomocnik twierdzi, iż takiego dokumentu nie składał, organ podatkowy winien przystąpić do wyjaśnienia tej kwestii za pomocą wszelkich dostępnych i koniecznych w danym przypadku środków dowodowych. W szczególności może zwrócić się do sądu o potwierdzenie zawartych w informacji stwierdzeń.

Zgodnie z art. 191 Ordynacji podatkowej do organu podatkowego należy ocena na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, iż brak jest przepisów w polskim systemie prawnym, które zobowiązywałyby sądy do informowania bądź wzywania stron do uiszczenia opłaty skarbowej.

Stanowisko to nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2008/1/23