PL-LM.831.9.2015

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 czerwca 2015 r. Ministerstwo Finansów PL-LM.831.9.2015

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, z urzędu, zmienia interpretację indywidualną Nr IPPB2/436-651/14-6/AF, wydaną w dniu 6 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów na podstawie § 2 i § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 23 grudnia 2014 r. (data doręczenia 8 stycznia 2015 r.) nr IPPB2/436-651/14-2/AF oraz pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r. nr IPPB2/436- 651/14-4/AF (data doręczenia 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji nabycia papierów wartościowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundusz (dalej: "Fundusz" lub "Wnioskodawca") jest organem pomocniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: "ONZ") utworzonym na podstawie Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 7 grudnia 1948 r. i działającym jako fundusz świadczeń pracowniczych od 23 stycznia 1949 r. Celem Fundusz jest realizowanie świadczeń emerytalnych, świadczeń z tytułu śmierci i niepełnosprawności oraz innego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników ONZ, jak również pracowników innych powiązanych organizacji, będących członkami Fundusz. Prowadzenie systemu świadczeń emerytalnych i pracowniczych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu ONZ z uwagi na fakt, że pracownicy ONZ oraz pracownicy innych organizacji, będących członkami Fundusz - są z reguły wykluczeni z ochrony i zakresu systemu świadczeń społecznych dostępnych dla pracowników w ich krajach, a więc w zamian muszą mieć zapewnione alternatywne źródło takich świadczeń.

Zasady działalności Fundusz określa regulamin - Regulacje, Zasady i Modyfikacja Systemu Funduszu (dalej: "Regulamin"), którego aktualna wersja obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z artykułem 17 Regulaminu, majątek Fundusz pochodzi z wpłat z tytułu składek członkowskich, z wpłat pochodzących od organizacji członkowskich, z zysków z inwestycji Fundusz oraz wpływów pochodzących z innych źródeł.

Jednocześnie majątek Funduszu, zgodnie z artykułem 18 Regulaminu, jest nabywany i przechowywany w imieniu ONZ na rzecz uczestników i beneficjentów Funduszu, odrębnie od majątku samego ONZ. Zarządzanie majątkiem powierzone jest wewnętrznemu oddziałowi Funduszu i jest wykonywane z terytorium Stanów Zjednoczonych. Fundusz posiada zróżnicowane portfolio inwestycji i dokonuje transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, w szczególności akcji i obligacji. Takich inwestycji Fundusz dokonuje również w Polsce. Wyłącznym beneficjentem zysków z inwestycji jest Fundusz, którego to zyski generowane są przez Wnioskodawcę poprzez dokonywanie stosownych inwestycji przez Fundusz.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności dokonuje transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów sprzedaży, które co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt I lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) (dalej: ustawy o p.c.c.).

W związku z pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-651/14-2/AF Wnioskodawca uzupełnił wniosek, w załączeniu przedkładając komplet poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wskazujących umocowanie osoby, która podpisała udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu Mocodawcy oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów w oryginalnej wersji językowej.

Wnioskodawca wskazał również, że jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa. Wnioskodawca będzie bowiem stroną dokonywanych czynności cywilnoprawnych nabycia i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie zawieranych umów.

Jak zostało wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca nie posiada odrębnej od Wnioskodawcy podmiotowości prawnej, zatem stroną dokonywanych czynności będzie właśnie Wnioskodawca.

Transakcje cywilnoprawne będą zawierane przez Wnioskodawcę zarówno na terytorium Polski jak i poza tym terytorium. Będą one dotyczyć papierów wartościowych, w tym między innymi akcji w polskich spółkach.

W przypadku nabywania akcji w polskich spółkach prawa majątkowe będą wykonywane w Polsce. O miejscu wykonywania praw majątkowych przesądza bowiem miejsce siedziby spółki której akcje są nabywane. Przez miejsce wykonywania prawa należy bowiem rozumieć miejsce, w którym następuje zaistnienie skutku prawnego czynności cywilnoprawnej, której przedmiotem jest prawo majątkowe. W przypadku akcji lub udziałów w spółce kapitałowej, wykonywanie prawa majątkowego utożsamiane jest z wykonywaniem takich uprawnień wspólnika jak uprawnienie do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i głosowania przy podejmowaniu uchwał, uprawnienie do zaskarżenia uchwał wspólników, uprawnienie do kontroli działalności spółki, które co do zasady odbywa się w siedzibie spółki, czyli zawsze na terytorium kraju jej siedziby.

W ocenie Wnioskodawcy prawa majątkowe z innych papierów wartościowych (np. z obligacji) wykonywane będą poza granicami Rzeczpospolitej. Prawa takie dotyczą bowiem osiągania przychodów z nabywanych papierów wartościowych (np. wypłata kuponu od obligacji lub wypłata dyskonta od obligacji).

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że także w sytuacji, kiedy dana czynność cywilnoprawna będzie podlegała regulacjom polskiej ustawy o p.c.c., a więc gdy prawa majątkowe wykonywane będą w Polsce (nabycie akcji w polskich spółkach) zastosowanie znajdzie wskazane przez niego we wniosku o interpretację zwolnienie z opodatkowania p.c.c. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy p.c.c.

W związku z powyższym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. nr IPPB2/436-651/14-4/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie, czy Wnioskodawca jako strona transakcji nabycia papierów wartościowych jest międzynarodową organizacją korzystającą na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów - pod warunkiem wzajemności.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że Wnioskodawca jest organizacją międzynarodową korzystającą ze swoich przywilejów i immunitetów na podstawie międzynarodowej umowy to jest na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 ratyfikowanej przez Polskę na mocy ustawy z dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 z późn. zm.) (dalej: "Karta NZ").

Fundusz wskazał, że stosownie do art. 8 pkt 1 ustawy p.c.c. zwalnia się od podatku państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi. jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności.

Ponadto zauważył, że zasada wzajemności, o której mowa w tym przepisie, rozumiana sensu stricte nie może znaleźć wprost zastosowania do organizacji międzynarodowych, a to z tego powodu, że organizacje te nie nakładają żadnych podatków, z których mogłyby zwolnić inne państwo, tak by zasada wzajemności została zrealizowana wprost. Natomiast jeśli rozumieć zasadę wzajemności sensu largo to jest w taki sposób, że dotyczy ona sytuacji gdzie pozostałe Państwa będące członkami danej organizacji międzynarodowej również zwalniają tę organizację z nakładanych podatków, to przy takim rozumieniu, Wnioskodawca jest podmiotem, który korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie umowy międzynarodowej (Karta Narodów Zjednoczonych) na zasadzie wzajemności.

We wniosku zadano następujące pytanie:

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż podlega on zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania p.c.c. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o p.c.c.

W ocenie Wnioskodawcy, Fundusz, będący organem pomocniczym ONZ nieposiadającym odrębnej od ONZ podmiotowości prawnej, podlega jako organizacja międzynarodowa zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o p.c.c., ponieważ objęty jest zakresem regulacji tej normy jako organizacja międzynarodowa i korzysta z przywilejów i immunitetów na podstawie Karty NZ.

Artykuł 8 ustawy o p.c.c. zawiera zwolnienia z podatku dla określonej grupy podmiotów. W ustępie 1 tego artykułu, zwolnienie przewidziane jest dla m.in. międzynarodowych organizacji i instytucji oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, korzystających na postawie ustaw, umów lub powszechnie uznawanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do stwierdzenia, że aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o p.c.c. muszą zostać spełnione dwa warunki. Podmiot musi stanowić międzynarodową organizację, instytucję lub oddział lub przedstawicielstwo takiej organizacji lub instytucji. Ponadto, podmiot len powinien korzystać z przywilejów i immunitetów nadanych w drodze ustawy, umowy lub powszechnie uznawanego zwyczaju międzynarodowego. Spełnienie obu przesłanek pozwala na zwolnienie podmiotu z opodatkowania p.c.c.

W opinii Wnioskodawcy, Fundusz spełnia wyżej wymienione przesłanki, ponieważ stanowi organizację międzynarodową oraz korzysta z przywilejów i immunitetów na podstawie Karty NZ ratyfikowanej przez Polskę, a więc podlega zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania p.c.c.

Wnioskodawca nie jest bowiem odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale wydzielonym organem pomocniczym w ramach struktury ONZ i w związku z tym, ma prawo korzystać z przywilejów i immunitetów nadanych ONZ. Z opisanego powyżej stanu faktycznego wynika, że Fundusz został utworzony na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Narodów ONZ.

Zgodnie z artykułem 7 paragraf 1 Karty NZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ jest organem ONZ posiadającym szerokie kompetencje w kwestiach omawiania spraw i zagadnień wchodzących w zakres Karty NZ. Do kompetencji Zgromadzenia należy powoływanie organów pomocniczych w ramach struktury ONZ, które uzna za niezbędne do pełnienia swoich funkcji (artykuł 22 Karty NZ). Organy pomocnicze powoływane są na podstawie uchwalonych Rezolucji ONZ. Potwierdza to także Regulamin Zgromadzenia w artykule 161. Jedną z funkcji wymienionych w Karcie NZ, jaką pełni Zgromadzenie jest zgodnie z artykułem 17 Karty zatwierdzanie budżetu ONZ. W zakresie budżetu ONZ mieszczą się sprawy związane z wynagrodzeniami pracowników organizacji oraz świadczenia podobne do świadczeń emerytalnych i pracowniczych.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca kwalifikuje się jako organ pomocniczy ONZ zgodnie z artykułem 7 ust. 2 Karty, ponieważ został powołany na podstawie Rezolucji Zgromadzenia jako organ niezbędny do pełnienia funkcji związanych z budżetem. Fundusz jako organ pomocniczy nie posiada więc odrębnej podmiotowości prawnej, ale działa w ramach struktury ONZ. Ponadto, Regulamin Funduszu nie zawiera jakiegokolwiek przepisu, który nadawałby Funduszowi odrębny status lub osobowość prawną, przeciwnie, organizacja Funduszu zgodnie z Regulaminem jest oparta na założeniu, że Fundusz stanowi organ pomocniczy w ramach struktury ONZ. Należy również nadmienić, iż majątek Funduszu podlega kontroli Zgromadzenia, w szczególności zgodnie z artykułem 19 Regulaminu, Sekretarz Generalny sprawuje kontrolę nad inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, iż Fundusz jest organem pomocniczym ONZ działających w ramach struktury ONZ, w konsekwencji zwolnienie podmiotowe przysługujące ONZ będzie obejmowało również Fundusz.

Zgodnie z artykułem 105 ust. 1 Karty NZ, ONZ korzysta na terytorium każdego państwa członkowskiego z przywilejów i immunitetów koniecznych do osiągnięcia swoich celów. Wobec braku enumeratywnego wymienienia przywilejów i immunitetów oraz braku sprecyzowania celów dla jakich konieczne jest ich nadanie, przepis ten powinno się interpretować szeroko. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do wniosku, iż nadanie przywilejów i immunitetów jest zależne wyłącznie od konieczności ich zastosowania w odniesieniu do celów jakie realizuje ONZ.

W opinii Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania ONZ, jako organizacji o szeroko zakrojonych celach międzynarodowych, niezbędne jest zapewnienie pracownikom ONZ odpowiednich świadczeń socjalnych i emerytalnych, porównywalnych do świadczeń, jakie pracownicy otrzymują w przypadku,

gdy pracują na rzecz podmiotów danego kraju. W przeciwnym wypadku, posiadanie status pracownika ONZ stawiałby daną osobę w niekorzystnej sytuacji.

Celem Funduszu jest efektywne zarządzanie środkami, które przeznaczone są na realizację wyżej wymienionych świadczeń pracowniczych. Zarządzanie środkami Funduszu poprzez dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych służy więc docelowo zapewnieniu wystarczającej ilości środków w budżecie Funduszu i tym samym jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ONZ.

Według Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż opodatkowanie zawieranych umów sprzedaży p.c.c. wpływałoby bezpośrednio na zmniejszenie wpływów do budżetu Funduszu i co za tym idzie, na zmniejszenie efektywnych zysków z inwestowania środków ONZ.

W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, przywileje i immunitety, o których mowa w artykule 105 ust. 1 Karty NZ, powinny obejmować zwolnienie z opodatkowania podatkiem p.c.c. z uwagi na fakt, iż dokonywanie transakcji na podstawie umów sprzedaży jest warunkiem koniecznym do zapewnienia stabilności budżetu Funduszu. Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, Fundusz jest zwolniony z opodatkowania p.c.c. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o p.c.c., ponieważ spełnia przesłanki zawarte w tym przepisie. Wnioskodawca jest bowiem organem pomocniczym ONZ i podmiotem stanowiącym integralną część ONZ, nieposiadającym odrębnej osobowości prawnej, a więc stanowi organizację międzynarodową w rozumieniu ustawy. Ponadto, Fundusz posiada przywileje i immunitety nadane w ratyfikowanej przez Polskę Karcie NZ, w szczególności w art. 105 ust. 1 Karty NZ.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2015 r. Nr IPPB2/436-651/14-6/AF uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Wskazał na zastosowanie w sprawie art. 1 ust. 4 ww. ustawy o p.c.c., zgodnie z którym podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W kontekście powyższego wskazał, że w zakresie w jakim sprzedaż podlega przepisom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawca jako organizacja międzynarodowa korzystająca z przywilejów i immunitetów na podstawie międzynarodowej umowy, tj. Karty Narodów Zjednoczonych, podlega zwolnieniu z p.c.c. na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Minister Finansów po dokonaniu analizy akt sprawy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o p.c.c. podatkowi temu podlega umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosowanie do art. 8 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności.

Przepisy określające ulgi i zwolnienia podatkowe, jako odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle.

Wnioskodawca jest organem pomocniczym ONZ, który nie posiada odrębnej osobowości prawnej, co oznacza, że stroną dokonanych czynności cywilnoprawnych jest ONZ. Spełniony jest więc jeden z warunków wymienionych w art. 8 pkt 1 ustawy o p.c.c. Nie jest to jednak kryterium wystarczające do zastosowania powyższego zwolnienia od podatku. Możliwość zastosowania zwolnienia wskazanego w przywołanym przepisie warunkuje spełnianie drugiej przesłanki dotyczącej korzystania przez organizację międzynarodową na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów.

Kwestię przywilejów i immunitetów należnych ONZ reguluje artykuł 105 Karty NZ, który stanowi, iż organizacji przysługiwać będą na terytorium każdego z jej członków takie przywileje i immunitety, jakie są konieczne do osiągnięcia jej celów. Stosownie do artykułu 1 Karty NZ Narody Zjednoczone dążą do następujących celów:

1. Do utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; w tym celu będą one podejmowały skuteczne zbiorowe środki dla zapobiegania i usuwania gróźb przeciwko pokojowi i dla uchylania aktów agresji lub innych zamachów przeciwko pokojowi, oraz osiągały, przy pomocy środków pokojowych i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, załatwianie lub rozstrzyganie sporów międzynarodowych albo sytuacji, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia pokoju;

2. Do rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie, oraz do podjęcia innych stosownych środków dla utrwalenia pokoju powszechnego;

3. Do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka lub religii; i

4. Do stania się ośrodkiem, uzgadniającym działalność narodów, zmierzającą do osiągnięcia tych wspólnych celów.

Z analizy powyższych przepisów Karty NZ wynika jasno, że ONZ nie przysługują przywileje i imunitety, co do zasady, a wyłącznie w przypadku podejmowania działań związanych z realizacją celów, dla których Organizacja ta została powołana. Cele te zaś zostały jasno i precyzyjnie wskazane w art. 1 Karty NZ, tym samym określone zostały granice rozumienia tego terminu na potrzeby kolejnych przepisów do niego się odwołujących. Także analiza treści całego aktu nie pozostawia wątpliwości odnośnie do celów, dla realizacji których ONZ została powołana przez sygnatariuszy Karty. Oznacza to, że wobec enumeratywnego ich wyliczenia w art. 1 Karty NZ zasadne jest dokonywanie wykładni dalszych jej przepisów wyłącznie w kontekście tych celów.

A contrario, nie jest dopuszczalne dokonywanie wykładni art. 105 Karty NZ odwołującego się do celów, dla realizacji których ONZ została powołana, w oderwaniu od art. 1 tego aktu określającego te cele.

W świetle powyższego, nie znajduje uzasadnienia stanowisko Wnioskodawcy i aprobująca je interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej, iż brak jest możliwości precyzyjnego ustalenia celów dla jakich została powołana do życia ONZ, co oznaczać miałoby, że immunitety i przywileje, o których mowa w art. 105 Karty NZ mają zastosowanie do wszelkich działań podejmowanych przez Fundusz, który funkcjonuje w strukturze ONZ. Wśród celów ONZ nie wymieniono, bowiem zabezpieczenia materialnego pracowników różnych międzynarodowych instytucji skupionych w ramach Wnioskodawcy.

W związku z tym w zakresie w jakim ze względów komercyjnych lub inwestycyjnych Fundusz nabywa rzeczy lub prawa majątkowe podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, brak jest podstaw do utożsamiania tych przedsięwzięć z realizacją celów, w świetle których Karta NZ przewiduje immunitety i przywileje, a w konsekwencji ustawa o p.c.c. przyznaje zwolnienie z p.c.c.

Powyższe stanowisko potwierdza analiza treści Rezolucji 248 (III), która powołuje Fundusz i stanowi o celach i zasadach jego działania. Stanowi ona bowiem, że Fundusz powołano w celu zabezpieczenia świadczeń emerytalnych, na wypadek śmierci i niepełnosprawności oraz innych świadczeń na rzecz personelu Funduszu oraz innych organizacji, którym przyznano w nim członkostwo. Stosownie do art. 3 członkami funduszu są 22 organizacje międzynarodowe, a członkostwo w Funduszu jest nadal otwarte dla innych organizacji. Fundusz stanowi więc uniwersalną płaszczyznę zabezpieczenia pracowników różnych organizacji międzynarodowych. Jego cele, co wynika wprost z Rezolucji, są odmienne od podstawowych celów działania każdej z organizacji członkowskiej. Fundusz realizuje więc jedynie zadania w ww. zakresie na rzecz pracowników uczestników. Brak jest więc podstaw do rozciągania immunitetów i przywilejów przyznanych ONZ na pracowników innych, niezależnych organizacji międzynarodowych realizujących cele niezwiązane z ONZ.

Należy również zauważyć, że w art. 18 ww. Rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ powołując do życia Fundusz uznało za konieczne podkreślenie odrębności majątku Funduszu od majątku ONZ i wskazanie, iż służy on jego uczestnikom i beneficjentom. Oczywista rozbieżność celów działania ONZ i Wnioskodawcy w połączeniu z faktem odrębności ich majątków prowadzi do wniosku, że wyłączono możliwość dysponowania majątkiem Funduszu na podstawowe cele ONZ.

Zwolnienie określone w art. 8 pkt 1 ustawy o p.c.c. nie jest więc zwolnieniem stricte podmiotowym. Jego zastosowanie ograniczono, bowiem do organizacji międzynarodowych, które korzystają z przywilejów i imunitetów. W przypadku ONZ zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych będzie przysługiwało, gdy obowiązek podatkowy powstanie z tytułu dokonania czynności cywilnoprawnych dokonywanych w związku z realizacją celów, wskazanych w art. 1, bowiem tylko wtedy Organizacja ta może korzystać z przywilejów i imunitetów. Jedynie sam fakt tożsamej z ONZ podmiotowości prawnej Wnioskodawcy nie jest więc wystarczający do objęcia umów sprzedaży zwolnieniem.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do możliwości objęcia umowy sprzedaży, której stroną jest Organizacja Narodów Zjednoczonych działająca w imieniu Wnioskodawcy zwolnieniem określonym w art. 8 pkt 1 ustawy o p.c.c. Z tytułu tej transakcji należny jest więc p.c.c., o ile nie znajdą zastosowania inne zawarte w ustawie wyłączenia lub zwolnienia od podatku.

Sumując powyższe, wskazać należy, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera nieprawidłową ocenę skutków podatkowych umów sprzedaży. Nieprawidłowa jest również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie aprobująca to stanowisko. Powyższe uzasadnia więc zmianę tej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych działającą w imieniu Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) - w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl