PL-606/07 - Opłata skarbowa w sprawach indywidualnych z zakresu ochrony środowiska.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 2007 r. Ministerstwo Finansów PL-606/07 Opłata skarbowa w sprawach indywidualnych z zakresu ochrony środowiska.

I. Część ogólna

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804). Na podstawie art. 1 ust. 1 powyższej ustawy, opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

-

dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

-

wydanie zaświadczenia na wniosek,

-

wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W postępowaniu odwoławczym nie ma wymogu składania drugiego pełnomocnictwa, jeżeli zakres pełnomocnictwa nie był ograniczony do postępowania przed organem I instancji (postępowanie prowadzone jest w tej samej sprawie).

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. przestały być przedmiotem opłaty skarbowej podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań.

Przedmiotu opłaty skarbowej nie stanowią także czynności urzędowe dokonywane z urzędu oraz zaświadczenia wydawane z urzędu.

Zgłoszenia nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej. W niektórych przypadkach ustawodawca określił natomiast stawki opłaty skarbowej od czynności urzędowych polegających na przyjęciu zgłoszenia. Przykładem takiej czynności jest przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w ust. 13 w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Należy jednak zauważyć, że katalog podlegających opłacie skarbowej czynności urzędowych, do których zalicza się również wskazane wyżej przyjęcie zgłoszenia, jest zamknięty. Oznacza to, że opłacie skarbowej podlegają wyłącznie te czynności urzędowe, które są enumeratywnie wymienione w I Części załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. W efekcie, opłacie skarbowej nie podlega, jako niewymienione w I Części załącznika przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

W przypadkach nieobjętych wyłączeniem lub zwolnieniem obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwila dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Oznacza to, ze opłata skarbowa stanowi należność opłacaną z góry. W konsekwencji, w przypadku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej ma zastosowanie przepis art. 261 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). W świetle tego przepisu, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie jest zobowiązany do wezwania do uiszczenia należnej opłaty, wyznaczając termin do dokonania zapłaty. Termin nie może być krótszy niż siedem dni i dłuższy niż czternaście dni. Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej organ administracji publicznej przystępuje do merytorycznego rozpatrywania wniosku.

Jeżeli strona nie uiściła należnej opłaty skarbowej w wyznaczonym przez organ administracji publicznej w terminie, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od tej opłaty zostanie zaniechana. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania przysługuje zażalenie.

Od zasady tej są wyjątki, gdy mimo nieziszczenia opłaty skarbowej organ jest zobowiązany załatwić wniosek (podanie). Należą do nich przypadki, w których:

-

za niezwłocznym załatwieniem sprawy przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony,

-

wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity,

-

podanie wniosła osoba zamieszkała za granica.

W tych sytuacjach organ administracji publicznej dokonuje czynności urzędowej, wydaje zaświadczenie lub zezwolenie, a na wydanym dokumencie zamieszcza adnotacje, w której określa podstawę prawna jej niedobrania (art. 261 § 4 k.p.a.), stosownie do § 5 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów.

Jednocześnie w takim przypadku organ administracji publicznej, jest zobowiązany do przekazywania organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), stosownie do art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez niego czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń), a także złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokwy oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Zapłata opłaty skarbowej i jej dokumentowanie

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana gotówką lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia załatwiania spraw w organach administracji publicznej ustawa zawiera upoważnienie dla rad gmin do podjęcia uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Sposób dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej określa powyższe rozporządzenie Ministra Finansów.

Zwrot opłaty skarbowej

Na podstawie art. 9 ustawy o opłacie skarbowej oplata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia tej opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia). Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek, który powinien być złożony do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

W przypadku, gdy wniosek o zwrot opłaty skarbowej zostanie błędnie złożony w organie administracji publicznej, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydal zaświadczenia lub zezwolenia, zamiast w organie podatkowym, powinien zostać przesłany właściwemu organowi podatkowemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 powołanego wyżej rozporządzenia.

II.

Część szczegółowa

L.p.

Przedmiot

Podstawa prawna

Opłata skarbowa

Uwagi merytoryczne

Ustawa - Prawo ochrony środowiska

I. Czynności urzędowe

1.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Art. 19 ustawy - Prawo ochrony środowiska

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska

Art. 190 ww. ustawy

1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą - 1.023 zł,

2. w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 259 zł,

3. pozostałych - 256 zł

Część I ust. 12 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Art. 152 ww. ustawy

120 zł

Część I ust. 13 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Dokonanie wymaganego przepisami o ochronie środowiska:

Art. 254 ust. 2 ww. ustawy

Część I ust. 14 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie,

1) 1.069 zł

2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeństwie

2) 214 zł

5.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Art. 46 ww. ustawy

205 zł

Część I ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

6.

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

Art. 56b ww. ustawy

105 zł

Część I ust. 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska, w tym:

- pozwolenie zintegrowane,

- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Art. 181 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska

1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2.011 zł,

2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,

3. pozostałe - 506 zł

Część III ust. 40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

Art. 225 ww. ustawy

150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 lub 3 ww. lp. 1 kol. 4

Część III ust. 40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia wymienionego w ww. lp. 1 i 2

Np.: art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności,

100% jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

Część III ust. 46 załącznika do ustawy

Ustawa o odpadach

I. Czynności urzędowe

1.

Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Art. 19 ustawy o odpadach

505 zł

Część I ust. 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dokonywana na podstawie art. 155 k.p.a. (przy zachowaniu tych samych stron, tych samych okoliczności, w tym dokonywana w związku ze zmianą nazwy podmiotu)

Art. 155 kpa

zwolniona od opłaty skarbowej

Część I ust. 53 kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy

Zastrzeżenie:

Nie powoduje konieczności dokonania zmiany decyzji zatwierdzającej rozszerzenie zakresu zatwierdzonego nią programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi o nowy rodzaj odpadów. W takim przypadku należy wydać nową decyzję zatwierdzającą.

3.

Wydanie decyzji odmawiającej wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki opadami niebezpiecznymi

Art. 22 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - inna niż wymieniona w załączniku decyzja, do której mają zastosowanie przepisy k.p.a.

4.

Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

5.

Dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów prowadzonego na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach, w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 154, ze zm.)

Art. 33 ust. 5 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Rejestr ten nie stanowi rejestru działalności regulowanej, a dokonanie wpisu do niego jako niewymienione w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie

6.

Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska

Art. 53 ww. ustawy

505 zł

Część I ust. 47 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

7.

Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska

Art. 53 ust. 6 ww. ustawy

259 zł

Część I ust. 48 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

8.

Wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska

Art. 54 ust. 2 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami*)

Art. 26 i 28 ww. ustawy

616 zł - niezależnie od liczby i rodzaju czynności, których dotyczy

Część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

*) prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami obejmuje następujące rodzaje czynności: odzysk, unieszkodliwianie, transport lub zbieranie odpadów

3.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków ww. pozwolenia

Np.: art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

Część III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa o ochronie przyrody

I. Czynności urzędowe

1.

Wpisanie przez ministra właściwego ds. środowiska do rejestru instytucji naukowych uprawnionych do przewożenia w celach naukowych przez granicę państwa bez zezwolenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy, okazów zielnikowych lub okazów muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych albo w inny sposób utrwalonych lub żywego materiału roślinnego, w celu nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny

Art. 63 ustawy o ochronie przyrody

nie podlega opłacie skarbowej

Rejestr ten nie stanowi rejestru działalności regulowanej, a dokonanie wpisu do niego jako niewymienione w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie

2.

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

Art. 64 ww. ustawy

26 zł

Część I ust. 19 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt (np. liczby wpisanych zwierząt) lub wykreślenie z rejestru zwierząt

Art. 64 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Wydanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na przewóz przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych

Art. 104 ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

II. Zaświadczenia

1.

Wydanie przez ministra właściwego ds. środowiska lub przez starostę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 63 lub art. 64 ustawy

Art. 63 ust. 4 lub art. 64 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody

nie podlega opłacie skarbowej

Zaświadczenie wydawane z urzędu

2.

Wydanie, na wniosek zainteresowanego, przez starostę zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze, którym mowa w art. 64 ustawy lub o wykreśleniu z tego rejestru

Art. 217 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

17 zł

Część II ust. 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Zezwolenia na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody

Wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody i innych

zwolnione od opłaty skarbowej

Część III ust. 44 kol. 4 pkt 7 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

Art. 61 ww. ustawy

107 zł

Część III ust. 37 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej;

zezwolenie wydawane na jednorazowe przekroczenie granicy podlega jednokrotnej opłacie bez względu jakiej liczby (ilości) gatunków i okazów roślin, zwierząt, ich części czy produktów dotyczy

3.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków ww. zezwolenia

Np.: art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

53,50 zł

Część III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Wydanie przez wojewodę zezwolenia na pozyskiwanie gatunków zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, lub ich części i produktów pochodnych

Art. 52 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

5.

Wydanie zezwolenia na zbiór roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt objętych ochroną gatunkową lub na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Art. 56 ust. 1 i 2 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

nie jest to zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ale na dokonanie, w stosunku do określonych gatunków roślin, grzybów lub zwierząt, czynności podlegających zakazom lub ograniczeniom

6.

Wydanie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego i ośrodka rehabilitacji zwierząt

Art. 67 ww. ustawy

76 zł

Część III ust. 38 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

7.

Wydanie zezwolenia na przeniesienie z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych

Art. 74 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

8.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Art. 83 ww. ustawy

zwolnione od opłaty skarbowej

Część III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

9.

Wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

Art. 15 ust. 3 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa - Prawo wodne

I. Czynności urzędowe

1.

Wydanie decyzji ustalającej linię brzegu

Art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo wodne

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów

Art. 15a ust. 1 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Wydanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania wód w przypadku, gdy zakłady przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania wód

Art. 22 ust. 2 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej

Art. 58 ust. 5 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

5.

Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych

Art. 64 ust. 1a ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

6.

Wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych

Art. 134 ust. 2 ww. ustawy

100 zł

Część I ust. 12 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Na podstawie art. 134 ust. 2 mogą być przenoszone prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych, dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

prawa i obowiązki z innych pozwoleń wodnoprawnych przechodzą na następcę prawnego, zgodnie z art. 134 ust. 1 Prawa wodnego, z mocy samej ustawy

7.

Wydanie przez starostę decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Art. 165 ust. 3 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

8.

Wydanie decyzji w sprawie włączenia zakładu do spółki wodnej

Art. 168 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

9.

Wydanie decyzji określającej wysokość i rodzaj świadczeń

Art. 171 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Art. 122 oraz art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ustawy - Prawo wodne

217 zł

Przedmiotem opłaty skarbowej jest pozwolenie, a nie decyzja administracyjna, w której jest ono wydawane - w efekcie, w przypadku wydawania kilku pozwoleń w jednej decyzji należna jest opłata skarbowa w wysokości stanowiącej wielokrotność wydawanych pozwoleń;

każdy rodzaj szczególnego korzystania z wód, wskazany w art. 37 Prawa wodnego, jest przedmiotem odrębnego pozwolenia

Ustawa o lasach

I. Czynności urzędowe

1.

Wystawienie świadectwa legalności pozyskanego drewna

nie podlega opłacie skarbowej

Wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna jest czynnością urzędową dokonywaną z urzędu; opłacie skarbowej podlegają tylko te czynności urzędowe, które są dokonywane na wniosek lub w wyniku złożonego zqłoszenia

2.

Wydanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Art. 13 ust. 3 ustawy o lasach

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów

Art. 14 ust. 5 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Wydanie przez starostę decyzji w celu umożliwienia pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Art. 23 ust. 4 ww. ustawy

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania planów urządzenia lasu

Art. 19a ustawy o lasach

616 zł

Część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa - prawo łowieckie

I. Czynności urzędowe

1.

Dokonanie wpisu do rejestru polowań

Art. 17 ustawy - Prawo łowieckie

616 zł

Część I ust. 36 pkt 10 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie zgody na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt łownych, niebędących zwierzętami gospodarskimi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

Art. 16 ust. 2 ww. ustawy

105 zł

Część I ust 39 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Wydanie decyzji nakazującej dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny

Art. 45 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

II. Zaświadczenia

1.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Art. 21 ust. 2 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Zaświadczenie wydawane z urzędu

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Art. 10 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie zezwolenia na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych

Art. 42 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zgody na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO

Art. 10 ust. 1 ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

3.466 zł

Część III ust. 36 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej; na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej w związku z art. 5 ust. 3 ustawy GMO, od opłaty skarbowej są zwolnione zgody, o których mowa w rozdziałach 3 i 4 ustawy GMO, dla jednostek naukowych, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych

2.

Wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

Art. 10 ust. 2 ww. ustawy

3.466 zł

Część III ust. 36 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Zezwolenie na zbieranie przez sprzedawców odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych

Art. 28 ustawy o odpadach

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

I. Czynności urzędowe

1.

Wydanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 lit. b, w przypadku nabycia tytułu prawnego do instalacji nieobjętej systemem, która zostanie zlikwidowana, a jej produkcja przejęta przez instalację objętą systemem

Art. 37 ustawy o handlu uprawnieniami do

emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

10 zł

Część I ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, mogącego również przyznawać uprawnienia

Art. 33 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie prowadzącemu instalację objętą systemem, któremu przyznano uprawnienia do emisji w krajowym planie, zezwolenia na wykorzystanie lub sprzedaż tych uprawnień

Art. 24 ww. ustawy

82 zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

I. Czynności urzędowe

1.

Przyjęcie zawiadomienia o podjęciu lub zakończeniu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz zmianie danych w tym zakresie

Art. 13 ustawy o recyklingu ...

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci

Art. 17 ust. 1 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

3.

Wydanie decyzji ustalającej dodatkową opłatę za brak sieci

Art. 17 ust. 2 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

I. Czynności urzędowe

1.

Dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Art. 8 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Wydanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Art. 8 ust. 3 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Jeżeli czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej, na tej samej podstawie prawnej, opłacie skarbowej nie podlega również decyzja odmawiająca dokonania tej czynności

3.

Dokonanie zmiany danych w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Art. 8 ust. 4 i 5 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wniosek przedsiębiorcy

Art. 13 ww. ustawy

10 zł

Ust. 53 w Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

5.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z urzędu

Art. 14 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

6.

Wydanie decyzji o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, lub unieszkodliwiania zużytego sprzętu

Art. 20 ust. 2 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

7.

Wydanie decyzji o zwrocie zabezpieczenia finansoweqo

Art. 20 ust. 3 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

8.

Wydanie decyzji ustalającej wysokość należnej opłaty produktowej

Art. 69 ust. 12 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

9.

Wydanie decyzji ustalającej dodatkową opłatę produktową

Art. 69 ust. 2 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

Ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami

I. Czynności urzędowe

1.

Wydanie decyzji o zwrocie nielegalnie sprowadzonych odpadów do kraju wysyłki lub decyzji o określeniu sposobu zagospodarowania tych odpadów na terenie kraju

Art. 16 ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

nie podlega opłacie skarbowej

Decyzja wydawana z urzędu

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie zezwolenia na obrót odpadami z zagranicą obejmujący wielokrotne przemieszczanie lub jednokrotne przemieszczenie odpadów

Art. 8 ust. 1 ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

1.411 zł -przemieszczanie wielokrotne,

708 zł - przemieszczanie jednokrotne

Część III ust. 39 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze

I. Czynności urzędowe

1.

Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

- Prawo geologiczne i górnicze

10 zł

Część i ust. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

Przyjęcie zgłoszenia projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Art. 33 ust. 4 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa niewymieniona w I części załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Wydanie decyzji zezwalającej na zmianę kryteriów bilansowości złoża

art. 41 ust. 4 ww. ustawy

10 zł

Ust. 53 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

4.

Pisemne zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrze�eń

Art. 45 ust. 1a ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa dokonywana z urzędu

5.

Zawiadomienie o przyjęciu dodatku do projektu zagospodarowania złoża bez zastrzeżeń

art. 55 ust. 4 ww. ustawy

nie podlega opłacie skarbowej

Czynność urzędowa dokonywana z urzędu

6.

Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na przeklasyfikowanie zasobów złoża

Art. 72 ust. 4 ww. ustawy

10 zł

Zgodnie z ust. 53 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje)

1.

Wydanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

Art. 15 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

616 zł

Część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

2.

W przypadku wydania koncesji na kilka rodzajów ww. działalności w jednej decyzji

j.w.

616 zł - za każdy rodzaj działalności

Część III ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

3.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanej koncesji na ww. działalność: - przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności - treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

Art. 16 ust. 5a ww. ustawy

50 % stawki

podstawowej,

tj. 308 zł

100% stawki

podstawowej,

tj. 616 zł

Część III ust 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Pełnomocnictwa

L.p.

Przedmiot

Opłata skarbowa

Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej

Uwagi merytoryczne

1.

Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku)

Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:

- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,

- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

2.

Złożenie pełnomocnictwa łącznego - dokumentu, w którym mocodawca ustanowił kilka osób, zobowiązując je do łącznego działania - albo odpisu, wypisu lub kopii takiego pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Jeden stosunek pełnomocnictwa

3.

Złożenie pełnomocnictwa ustanowionego przez łącznego mocodawcę (np. małżonków) jednego pełnomocnika - albo odpisu, wypisu lub kopii takiego pełnomocnictwa

17 zł

Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Jeden stosunek pełnomocnictwa

4.

Jeżeli składany jest odpis (wypis) lub kopia pełnomocnictwa to muszą być dodatkowo urzędowo poświadczone

5 zł - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Zwolnione od opłaty skarbowej jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

Opublikowano: www.mos.gov.pl