PK4/8012/25/ZAP/09/AP-291 - Tryb zwrotu oraz oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 marca 2009 r. Ministerstwo Finansów PK4/8012/25/ZAP/09/AP-291 Tryb zwrotu oraz oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1.

Zgodnie z art. 74 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację. Stosownie natomiast do art. 77 § 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74.

Przepisy art. 74 pkt 1 i art. 77 § 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa nie uzależniają powstania nadpłaty, jak również nie wiążą terminu zwrotu nadpłaty, od publikacji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nadpłata powstaje "w wyniku orzeczenia", a nie "w wyniku publikacji orzeczenia". Wniosek o zwrot nadpłaty złożony przed publikacją orzeczenia wymaga więc merytorycznego rozpatrzenia. Konsekwentnie przepis art. 77 § 1 pkt 4 ustawy - Ordynacja podatkowa trzydziestodniowy termin zwrotu nadpłaty wiąże z datą złożenia wniosku, a nie z datą publikacji sentencji orzeczenia ETS.

2.

Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2. Przepis art. 78 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa ustanawia generalną zasadę oprocentowania nadpłat i określa mechanizm ich naliczania.

Przepis art. 78 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa normuje zasady oprocentowania nadpłaty zwracanej w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego na podstawie art. 74, który to wniosek, jak wyżej wyjaśniono, może być złożony również przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Przepis art. 78 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa w sposób bezpośredni stanowi zasady oprocentowania w przypadku wniosku złożonego w terminie do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia (pkt 1) oraz w przypadku wniosku "spóźnionego", czyli złożonego po upływie terminu 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia ETS (pkt 2).

Przepis art. 78 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa nie odnosi się wprost do wniosku "przedwczesnego", złożonego przed publikacją sentencji orzeczenia ETS. Nie można jednak przyjąć, że w tych przypadkach oprocentowanie nadpłaty nie powstaje, skoro "przedwczesny" wniosek o zwrot nadpłaty jest dopuszczalny w świetle art. 74 ustawy - Ordynacja podatkowa. Podkreślić też należy, że nadpłata powstała w trybie określonym w art. 74 ustawy - Ordynacja podatkowa nie wynika z błędu podatnika.

Niezasadne byłoby też stosowanie takich samych zasad naliczania oprocentowania nadpłaty do nadpłat określonych we wnioskach "przedwczesnych", złożonych przed opublikowaniem orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak do wniosków "opóźnionych", złożonych po upływie trzydziestodniowego terminu (art. 78 § 5 pkt 2). Przepis art. 78 § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, wstrzymując bieg oprocentowania na dzień 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS, ma bowiem na celu przyspieszenie składania wniosków o zwrot nadpłaty i realizację orzeczenia, a z drugiej strony zapobiega manipulowaniu datą złożenia wniosku w celu maksymalizacji oprocentowania nadpłaty. Wynikający z powołanego przepisu brak oprocentowania nadpłaty za okres po upływie 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS stanowi swoistego rodzaju sankcję za opóźnione złożenie wniosku.

Reasumując, w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oprocentowanie nadpłaty przysługuje za okres od dnia jej powstania (stosownie do art. 73 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa) do dnia jej zwrotu, analogicznie do przepisu art. 78 § 5 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2009/3/14