PI/443-16/06/Z/08 - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu importu usług o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy świadczący usługę w wystawionej fakturze nie wskazał numeru NIP podanego mu przez Wnioskującego

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 15 maja 2006 r. Izba Skarbowa w Gdańsku PI/443-16/06/Z/08 Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu importu usług o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy świadczący usługę w wystawionej fakturze nie wskazał numeru NIP podanego mu przez Wnioskującego

Pytanie podatnika

Podatnik zapytuje o prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu importu usług o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy świadczący usługę w wystawionej fakturze nie wskazał numeru NIP podanego mu przez Wnioskującego.

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 8 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PV/443-506/IV/2005/JW z dnia 27 lutego 2006 r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług pośrednictwa, wykonywanych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Niemiec, polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Podatnika nowych klientów

zmienia postanowienie będące przedmiotem zażalenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 listopada 2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług pośrednictwa, wykonywanych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Niemiec, polegającej na pozyskiwaniu na rzecz Podatnika nowych klientów.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej produkuje oraz dokonuje sprzedaży stolarki okiennej. W celu zwiększenia uzyskiwanych ze sprzedaży przychodów Spółka zawiera umowy z pośrednikami, którzy za odpowiednim wynagrodzeniem pozyskują dla niej nowych odbiorców. Umowa taka została zawarta m.in. z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Niemiec, który poszukuje odbiorców produkowanej przez Spółkę stolarki okiennej poza terytorium Polski. Otrzymywane przez kontrahenta niemieckiego wynagrodzenie zawiera zarówno prowizję od wartości zawartych i zrealizowanych umów oraz zwrot poniesionych przez niego kosztów. Wnioskujący podał świadczącemu usługę swój numer unijny NIP.

Jednocześnie Spółka przedstawiła własne stanowisko zgodnie z którym miejscem świadczenia nabywanej usługi pośrednictwa jest terytorium Polski, natomiast brak numeru NIP Wnioskującego na fakturze wystawionej przez usługodawcę nie ma wpływu na prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o podatek naliczony.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PV/443-506/IV/2005/JW z dnia 27 lutego 2006 r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko Podatnika dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pośrednika jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie stanowisko Spółki jest prawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż miejscem świadczenia nabywanej przez Wnioskującego od kontrahenta niemieckiego usługi pośrednictwa jest, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, terytorium Polski. Przepis art. 28 ust. 6 ustawy nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, iż reguluje on sytuację, kiedy nabywający usługę podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego na którym ma miejsce świadczenie usług. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż w świetle art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Spółka dokonuje importu usług, z tytułu którego jest obowiązana rozliczyć podatek VAT. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż zwrot kosztów poniesionych przez pośrednika, będący składnikiem otrzymywanego przez niego wynagrodzenia, nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Ten składnik wynagrodzenia nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, a tym samym nie wystąpi również kwota podatku naliczonego podlegająca odliczeniu.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Spółka pismem z dnia 8 marca 2006 r. złożyła zażalenie zarzucając błędną interpretację przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu zażalenia Wnioskujący wskazał, iż wynagrodzenie należne pośrednikowi niemieckiemu składa się z dwóch elementów, tj. prowizji oraz zwrotu ponoszonych przez niego kosztów. Wynagrodzenie takie nie przysługuje jednakże pośrednikowi w sytuacji, gdy nie przyczyni się on do zawarcia przez Spółkę umów. Podatnik wskazał, iż kwota otrzymywana przez pośrednika to wynagrodzenie za świadczone usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W świetle natomiast art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

Miejscem dokonania dostawy w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskujący nabywa od pośrednika usługi polegające na pozyskiwaniu dla Spółki na terytorium Wspólnoty nowych odbiorców sprzedawanych towarów. Usługi pośrednika działającego na rzecz Podatnika są niewątpliwie związane bezpośrednio z dostawą towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy znajdują się na terytorium kraju. W świetle przywołanych przepisów ustawy miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania, jest terytorium Polski.

Jednocześnie w świetle art. 28 ust. 6 ustawy w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zauważa, iż przepis art. 28 ust. 6 ustawy, który reguluje sytuację gdy nabywca usługi podał świadczącemu numer nadany mu przez państwo członkowskie inne, niż terytorium państwa, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Na gruncie podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje czy pośrednik w fakturach dokumentujących świadczone na rzecz Wnioskującego usługi wskazał jego numer NIP czy nie.

Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W związku ze spełnieniem definicji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż Spółka dokonuje importu usług, z tytułu którego Spółka jest obowiązana dokonać rozliczenia podatku VAT.

W tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku potwierdza prawidłowość stanowiska Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku zawartego w postanowieniu znak PV/443-506/IV/2005/JW z dnia 27 lutego 2006 r.

Jednocześnie Dyrektor tut. Izby wskazuje, iż podstawę opodatkowania importu usług określa art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, jaką usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż kwotą jaką on jako usługobiorca jest obowiązany zapłacić jest kwota wynagrodzenia należnego pośrednikowi, na które składa się zarówno prowizja od zawartych i zrealizowanych umów, jak i zwrot kosztów poniesionych przez pośrednika. W takim przypadku koszty jakie ponosi pośrednik stanowią jedynie element kalkulacyjny całej ceny sprzedaży usługi pośrednictwa; są częścią całości świadczenia należnego od nabywcy usługi, tj. od Wnioskującego. Ponoszonych przez pośrednika kosztów nie należy zatem wyłączać z podstawy opodatkowania importu usług. Stanowią one bowiem element składowy wynagrodzenia i podlegają one wraz z kwotą prowizji od zawartych i zrealizowanych umów opodatkowaniu podatkiem VAT jako całość wynagrodzenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż Spółka ma prawo obniżyć kwotę należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego. Kwota podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy, jest równa kwocie należnego z tytułu importu usług podatku VAT.

W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, przychylając się do stanowiska Podatnika oraz wobec stwierdzenia, iż rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zmienia postanowienie będące przedmiotem zażalenia.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl