Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 listopada 2006 r.
Urząd Skarbowy w Słupsku
PI/2/415-48/06
Ujęcie w deklaracji PIT-5L przychodów wynikających z wystawienia faktury korygującej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ujęcia w deklaracji PIT-5L przychodu z tytułu wystawienia faktur korygujących w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do pisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 09.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku wpłynął wniosek właściciela firmy o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik ze swoimi głównymi klientami ma podpisane wieloletnie umowy z ceną bazową na swoje produkty. Nie zawsze ceny te są akceptowane przez firmę podatnika. Wówczas w drodze negocjacji cenowych, zostają ustalone nowe, wyższe ceny, które obowiązują zawsze od 1 stycznia i obejmują również wyroby dostarczone wcześniej. Na tej podstawie firma podatnika wystawia faktury korygujące.

Podatnik pyta, jak powinny być ujmowane w deklaracji PIT-5L przychody wynikające z faktur korygujących, jeżeli przyczyną korekty nie jest naprawa błędu lecz podwyższenie ceny sprzedaży tj. okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży.

Zdaniem podatnika, jeżeli wystawiono fakturę korygującą w związku z podwyższeniem ceny sprzedaży, to winna ona być ujmowana w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia i rozliczana w deklaracji PIT-5L za miesiąc bieżący.

Do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy - za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1.

wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2.

wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

3.

otrzymano zapłatę za wykonane świadczenia w pozostałych przypadkach.

Zasadę tę obowiązani są stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli nie mają do nich zastosowania szczególne uregulowania zawarte w art. 14 ust. 1e-1g ustawy, gdzie z przepisu 1f wynika, że jeżeli podatnik:

1.

jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz

2.

prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz

3.

ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktur, zgodnie z odrębnymi przepisami,

* za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym powinna być wystawiona.

W opisanym przez podatnika przypadku podwyższenie ceny sprzedaży nastąpiło już po wystawieniu faktury pierwotnej, która wystawiona była prawidłowo tj. zgodnie z postanowieniami wówczas obowiązującej umowy, co spowodowało konieczność wystawienia faktury korygującej.

Zdaniem tut. organu podatkowego, gdy wystawienie faktury korygującej jest efektem zdarzenia, które wystąpiło po upływie danego okresu rozliczeniowego, np. w miesiącu następnym, a podatnik nie miał wcześniej wiedzy, że przychód będzie wyższy, dokonana korekta powinna zostać uwzględniona w deklaracji bieżącej.

Ponieważ, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym "Firma " wystawiając faktury korygujące zwiększające jej przychód z powodu podwyższenia ceny towarów, będzie zobowiązana do rozliczenia ww. faktur w deklaracji PIT-5L za miesiąc, w którym wystawiono faktury korygujące, nie ma obowiązku korygowania deklaracji za miesiące, w których wystawiono faktury pierwotne.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne tut. Organ podatkowy podziela stanowisko zajęte przez podatnika w opisanym wyżej wniosku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl