PI/005-974/04/CIP/01 - Przeliczanie kursu walut

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2004 r. Izba Skarbowa w Gdańsku PI/005-974/04/CIP/01 Przeliczanie kursu walut

Pytanie podatnika

Podatnik ma wątpliwości w jaki sposób przeliczać kurs walut na fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w sytuacji gdy bieżący średni kurs waluty nie został jeszcze przez NBP wyliczony i ogłoszony.

W praktyce tabela kursów średnich walut obcych z danego dnia publikowana jest na stronach internetowych NBP po godzinie 12.00. Do godz. 12.00 wyliczony i ogłoszony jest kurs średni walut z dnia poprzedniego. Faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów Podatnik wystawia w tym samym dniu, w którym następuje wydanie towaru z magazynu. Czynności te Podatnik wykonuje przez całą dobę. Dla stosowania jednolitych zasad przeliczania kwot wykazywanych na fakturach wyrażonych w walutach obcych Podatnik stosuje kurs waluty z dnia poprzedniego, np. tabela kursów z dnia 20.05.2004 r. jest kursem obowiązującym w dniu 21.05.2004 r. (kurs walut zostaje wprowadzony do systemu informatycznego SAP w dacie 21.05.2004 r.) i ma zastosowanie do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych faktur wystawionych w dniu 21.05.2004 r.

Zdaniem Podatnika zastosowanie ww. rozwiązania nie narusza przepisu § 37 rozporządzenia Ministra Finansów, bowiem ust. 2 umożliwia zastosowanie kursu wymiany ostatnio wyliczonego i ogłoszonego w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony.

Stan faktyczny

Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) - kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik jest obowiązany do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się w myśl ust. 2 § 37 rozporządzenia kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku gdy faktura jest wystawiona zanim NBP wyliczy i ogłosi bieżący kurs średni waluty obcej.

Natomiast po ogłoszeniu przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dany dzień podatnik obowiązany jest do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej wykazywanych na fakturach wg tego kursu.

Oznacza to, że przeliczanie waluty wg kursu ostatnio wyliczonego i ogłoszonego, tj. z dnia poprzedniego - podczas gdy został wyliczony i ogłoszony bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury (po godz. 12.00) nie jest zgodne z przepisem ust. 2 § 37.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl