PF-II-005/13/DJ/03 - Możliwości skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych tytułem zakupu kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją służących do ogrzewania ciepłej wody w budynku mieszkalnym

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 6 sierpnia 2004 r. Izba Skarbowa w Opolu PF-II-005/13/DJ/03 Możliwości skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych tytułem zakupu kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją służących do ogrzewania ciepłej wody w budynku mieszkalnym

Pytanie podatnika Zapytanie dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych tytułem zakupu kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją służących do ogrzewania ciepłej wody w budynku mieszkalnym.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu pismem z dnia 10 września 2003 r. nr PDII/415-27/AP/03 informację o zakresie stosowania prawa, gdyż stwierdza, iż jest ona nieprawidłowa.

Z pisma z dnia 19 sierpnia 2003 r. wynika, iż poniósł Pan wydatki na zakup kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją służących do ogrzewania ciepłej wody w zajmowanym budynku mieszkalnym.

Stosownie do przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) podatek dochodowy (...) obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...). Rodzaje wydatków na remont budynku mieszkalnego określają przepisy powołanego prawidłowo przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788). Przy czym błędnie wskazano na załącznik nr 2 pkt 2 tegoż rozporządzenia zamiast załącznik Nr 1.

Pana zapytanie - jak już wyżej nadmieniono - dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych tytułem zakupu kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją służących do ogrzewania ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Wydatek ten został wymieniony w załączniku nr 1 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. nie zaś - jak błędnie wskazał organ podatkowy pierwszej instancji - pkt 2 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl