PF-I/4180-0015/07/JK - Zaliczanie do przychodów dofinansowania otrzymanego za kształcenie młodocianych pracowników.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 września 2007 r. Izba Skarbowa w Opolu PF-I/4180-0015/07/JK Zaliczanie do przychodów dofinansowania otrzymanego za kształcenie młodocianych pracowników.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 7 grudnia 2006 r. Nr PD-415/INT/57/ACH/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanego dofinansowania za kształcenie młodocianych pracowników, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu wpłynął pisemny wniosek o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego w powyższym piśmie stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w spółce, zawarto z młodocianymi umowy o naukę zawodu. W związku z tymi umowami wspólnicy spółki uzyskali ulgi w podatku dochodowym z tytułu wykształcenia uczniów, na zasadach przewidzianych w ustawie. We wrześniu 2006 r. Panów spółka otrzymała dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianych pracowników po 4.800,00 zł. Dofinansowania pochodziły z Urzędu Miejskiego w ... oraz z Urzędu Miasta ...

Zdaniem wnioskodawców koszty kształcenia młodocianych pracowników należy ująć w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako kwoty pozostałych przychodów ponieważ brak jest podstaw do zwolnienia w podatku dochodowym w tym zakresie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu postanowieniem z dnia 7 grudnia 2006 r. Nr PD-415/INT/57/ACH/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanego z Urzędu Miasta dofinansowania do kształcenia młodocianych pracowników - zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku. Według organu pierwszej instancji uzyskane z tego tytułu kwoty - stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowią przychody z działalności gospodarczej i jako niewymienione w art. 21 ww. ustawy, winny zostać włączone do sumy przychodów (dochodów) z tego źródła uzyskanych w roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu na zasadzie art. 27 ustawy.

Dokonując weryfikacji ww. postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2619 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) "pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia".

Z kolei art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty stanowi, że dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1 tego artykułu; dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Dofinansowanie otrzymane zgodnie z decyzją burmistrza jest dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z powyższego przepisu wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w ustawie przewidziano zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47b powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2619 z późn. zm.) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2006 r.

Wynika z tego, że w sytuacji wyżej opisanej wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymywane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2006 r.

Przenosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu stwierdzić trzeba, że dofinansowanie otrzymane z tytułu kształcenia młodocianych od Gminy ... i ... - o ile spełnia warunki wyżej przedstawione - podlegało zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2006 r. i nie podlegała zaliczeniu do przychodów.

W tej sytuacji skoro stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, wyrażone we wskazanym w sentencji postanowieniu z dnia 7 grudnia 2006 r. Nr PD-415/INT/57/ACH/06 rażąco narusza ww. przepisy prawa materialnego, stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa winno zostać zmienione z urzędu. Wskazać przy tym należy, iż rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter takiego naruszenia powoduje, że owo rozstrzygnięcie nie może zostać w obrocie prawnym jako akt wydany przez organ praworządnego Państwa.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Na decyzję przysługuje - stosownie do art. 221 ustawy - Ordynacja podatkowa - prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W myśl art. 222 ww. ustawy, odwołanie winno zawierać zarzuty przeciwko decyzji oraz określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem wniesionego odwołania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl