PF.415/2/05 - Dopuszczalne odliczenia w podatku dochodowym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Sandomierzu PF.415/2/05 Dopuszczalne odliczenia w podatku dochodowym

Pytanie podatnika

Czy jest możliwe odliczenie straty z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym od innych dochodów w zeznaniu za rok 2004?

Odpowiedź

W dniu 4 marca 2005 r. złożyła Pani wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących prawa do odliczenia od dochodu za 2004 r. straty poniesionej przez Panią w 2004 r. z tytułu gromadzenia środków pieniężnych w funduszu inwestycyjnym PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Z treści wniosku wynika, że w 2003 r. ulokowała Pani pieniądze w w/w Funduszu, po czym w 2004 r. wycofała je Pani. Kwota wypłacona przez Fundusz była mniejsza od zainwestowanej, co wynikało z niższej wartości jednostki uczestnictwa w dniu wykupu stosunku do wartości z dnia zakupu.

W związku z powyższym uważa Pani, że poniesioną stratę może Pani odliczyć od dochodów z innych źródeł za 2004 r. Jako podstawę prawną swojego stanowiska powołuje Pani art. 17 pkt 2, art. 30a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po analizie Pani wniosku, przedstawionego stanu faktycznego i powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że nie podziela Pani stanowiska, a zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Pojęcie fundusze kapitałowe zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za fundusze kapitałowe uważa się:

1) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych,

2) ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zasadę opodatkowania tego źródła przychodu (dochodu) reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowej, zgodnie z którym od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Ponieważ zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów opodatkowanych 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych - tym samym nie odlicza się od innych dochodów straty z tego źródła przychodu.

Zasadą bowiem jest, iż podatek zryczałtowany jest podatkiem należnym, a więc dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym.

Dodatkowo należy to powołać treść art. 9 ust. 6 ustawy podatkowej, zgodnie z którym poniesioną stratę z tego samego źródła przychodów można odliczać od dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przepis art. 9 ust. 6 nie zawiera zapisu, iż w stosunku do zbywanych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym ma zastosowanie art. 9 ust. 3 ustawy (uwzględnianie straty).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19% zryczałtowany podatek dochodowy są zobowiązani obliczać, pobierać i deklarować płatnicy, a dochodów opodatkowanych w ten sposób, o czym wspomniano wyżej nie łączy się z innymi dochodami. A contrario - dochodów z innych źródeł nie pomniejsza się o stratę ze źródła opodatkowanego co do zasady ryczałtowo.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

Reasumując należy stwierdzić, że w zeznaniu podatkowym za 2004 r. nie może Pani odliczyć od innych dochodów straty poniesionej z tytułu ulokowania środków pieniężnych w Funduszu Inwestycyjnym.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl