PEpn 0-78/2004/jk - Obowiązek rekultywacji zgłoszonego do rejestracji terenu zanieczyszczonego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. Ministerstwo Środowiska PEpn 0-78/2004/jk Obowiązek rekultywacji zgłoszonego do rejestracji terenu zanieczyszczonego.

W związku z licznymi zapytaniami starostw powiatowych, odnośnie zgłoszeń dokonanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na terenie całego kraju, uprzejmie wyjaśniam co następuje;

Z uwagi na wątpliwości w zakresie następstwa prawnego przez PKN ORLEN SA. po przedsiębiorstwie państwowym CPN zgodnie z opinią Departamentu Prawnego w Ministerstwie Skarbu Państwa, uprzejmie informuję, że Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. jest następcą prawnym Centrali Produktów Naftowych SA. W związku z powyższym obowiązek rekultywacji obciąża władającego powierzchnią ziemi tj. PKN ORLEN.

Ponadto, jak wynika z zapisów art. 12 ust. 2 ustawy wprowadzającej integralną częścią zgłoszenia powinny stanowić wyniki badań potwierdzających fakt zanieczyszczenia ziemi lub gleby. W innej sytuacji należy uznać że zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób prawidłowy. Jeżeli organ uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawowych bądź budzi inne uzasadnione wątpliwości, powinien wszcząć z urzędu, postępowanie w przedmiocie odrzucenia zgłoszenia w drodze decyzji i powiadomić o tym fakcie zgłaszającego. W ramach ww. postępowania możliwe jest również dodatkowe wezwanie o uzupełnienie zgłoszenia, w trybie art. 50 Kpa.

Wyniki badań przeprowadzone w sierpniu (co często ma miejsce) nie stanowią podstawy udowadniającej, że sprawcą zanieczyszczenia był inny podmiot. Stanowią one dowód na to, że aktualnie odnotowuje się zawartości substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w ilościach przekraczających standardy.

Opublikowano: www.mos.gov.pl