PEIp-021-19/4848/03/ łk - Składowiska odpadów komunalnych. Obszar ograniczonego użytkowania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lipca 2003 r. Ministerstwo Środowiska PEIp-021-19/4848/03/ łk Składowiska odpadów komunalnych. Obszar ograniczonego użytkowania.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30. maja br. (L.dz. 4944/03) uprzejmie informuję:

1. Składowiska odpadów komunalnych, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm..), zwanej dalej P.o.ś., należą do składowisk określanych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) jako składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

2. Możliwość ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dotyczy wyłącznie składowisk odpadów komunalnych a wiec składowisk, na których dopuszcza się wyłącznie składowanie odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach.

3. Przekroczenie wartości odniesienia, o których mowa w art. 222 ustawy P.o.ś., poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny nie może stanowić podstawy do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 tej ustawy. Obszar ograniczonego użytkowania może być bowiem ustanowiony wyłącznie w przypadku braku możliwości dotrzymania standardów jakości środowiska. W przypadku ochrony powietrza standardami jakości są wyłącznie dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone w oparciu o art. 86 ust. 1 P.o.ś.. Wynika to z treści art. 3 pkt 34 ustawy. Wskazuje on, że pojęcie standardu jakości środowiska obejmuje jedynie wymagania, które muszą być spełnione przez środowisko lub poszczególne elementy przyrodnicze. Wymagania w tym zakresie zostały określone w tytule II ustawy dotyczącym ochrony zasobów środowiska. Natomiast pojęcie poziomów odniesienia stanowi instrument pomocniczy przy wydawaniu pozwolenia emisyjnego służący wyłącznie określaniu wartości dopuszczalnych poziomów emisji dla substancji których poziomy w powietrzu nie zostały określone, jako standardy jakości środowiska.

4. Przesłanki wydania decyzji, o której mowa w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) w przedmiocie wstrzymania działalności odwołują się do pojęcia "szkodliwego oddziaływania", które nie jest normatywnie zdefiniowane. Wydaje się, iż pojęcie to obejmuje powodowanie przekraczania standardów jakości środowiska. Natomiast nie można go automatycznie wiązać z przypadkami powodowania przekroczeń wartości odniesienia. Generalnie bowiem, w obowiązującym stanie prawnym, dopuszczalne jest funkcjonowanie podmiotów powodujących przekroczenie wartości odniesienia. Podmioty te mogą generalnie uzyskać pozwolenia emisyjne, pomimo powodowania przekroczenia wartości odniesienia, gdy poziom emisji nie wiąże się z powstaniem przesłanek negatywnych określonych w art. 186 pkt. 1,2 i 4 P.o.ś.. Wobec uwag zawartych w pkt. 3, trzeba podkreślić, iż przesłanką odmowy wydania pozwolenia w kontekście powodowania przekroczenia standardu jakości środowiska (art. 186 pkt 3 P.o.ś.) nie może być powodowanie przekroczeń wartości odniesienia. Co prawda warunki emisji określone w pozwoleniu określa się na poziomie nie powodującym przekroczenia wartości odniesieniu (art. 222 ust. 1 P.o.ś.), a więc podmiot powodujący emisje większe niż określone w pozwoleniu ponosi sankcje pieniężne określone w art. 298 ust. 1 pkt. 1 P.o.ś. a także może być wydana w stosunku do niego decyzja o wstrzymaniu jego działalności (art. 367 ust. 1 pkt 1 P.o.ś.). Jednak ta ostania decyzja ma charakter uznaniowy (decyzja fakultatywna). Trudno w tej sytuacji przyjąć, iż w świetle art. 26 ust. 6 ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw pozycja prawna podmiotów, dla których utworzono wcześniej strefy ochronne miałyby być gorsza niż innych podmiotów, z uwagi na obligatoryjny charakter wydania decyzji w ww. trybie.

Opublikowano: www.mos.gov.pl