Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.
Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
PDP/E/423-10/04

"(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 18 marca 2004 - nr US.PD/423-22/WC/04.

Przedmiotem zapytania podatnika była kwestia ujmowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników.

Według organu I instancji, wydatki poniesione na dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 załączonego projektu aneksu do umowy o świadczenie usług medycznych, nie wynikają wprost z ustawy o służbie medycyny pracy i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, powyższa informacja nie jest prawidłowa.

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), oparta jest na klauzuli generalnej, stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Aby uznać określony wydatek za koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu wymienionych przepisów, muszą być łącznie spełnione dwa warunki: celem powinno być osiągnięcie przychodów oraz wydatek nie może się znajdować na liście stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Przepis art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stanowi, iż wstępne i okresowe badania lekarskie, którym podlegają pracownicy, przeprowadzane są na koszt pracodawcy, a ponadto pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi zajmuje się służba medycyny pracy, utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz. 593 z późn. zm.). Stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a), służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy.

W wydanym na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), określono zakres i częstotliwość wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, zwanych "badaniami profilaktycznymi". Stosownie do § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, stanowią część badania profilaktycznego.

Z przedstawionego przez podatnika aneksu z dnia 26 stycznia 2004 r. do umowy o świadczenie usług medycznych wynika zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (§ 3 umowy), który obejmuje, m.in. przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych - lekarskich i pomocniczych (ust. 1 pkt 1), przeprowadzanie dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań dodatkowych (stanowiących część badania profilaktycznego), jeśli są niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika (ust. 1 pkt 2).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż powyższy zapis zawarty w aneksie z dnia 26 stycznia 2004 r. do umowy o świadczenie usług medycznych, mieści się w przepisach dotyczących kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy.

Tym samym, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, powyższe koszty poniesione na badania, o których jest mowa w § 3 umowy, stanowią w całości koszty uzyskania przychodów podatnika".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/43