Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 lutego 2005 r.
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
PDP.423-2/28/05
Kiedy należy zaliczyć w przychody podatkowe kwoty otrzymanych dofinansowań z Komitetu Badań Naukowych?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki znak: ZN/268/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż

przedstawione we wniosku stanowisko jest niepoprawne

UZASADNIENIE

Zakład MMM sp. z o. o. podjął decyzję o prowadzeniu prac badawczo - rozwojowych. W tym celu wspólnie z Wyższą Uczelnią XX w K. wystąpił do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji-Komitet Badań Naukowych o dofinansowanie tych prac. Efektem starań jest zawarcie Umowy Nr Z z dnia 24 listopada 2004 r. o wykonanie projektu celowego: "Opracowanie i wdrożenie technologii przetwarzania odpadowych pyłów i szlamów metalurgicznych na komponenty wsadowe do procesów hutniczych i produkcji cementu", i otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa. Spółka zwraca się z zapytaniem: kiedy należy zaliczyć w przychody podatkowe kwoty otrzymywanych dofinansowań z Komitetu Badań Naukowych.

Problem ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w art. 17 ust. 1 pkt 21, który stwierdza jednoznacznie, "Wolne od podatku są: dotacje subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m,"

Reasumując, otrzymane przez Spółkę na prowadzenie prac badawczo -rozwojowych dofinansowanie stanowi kategorię dochodów wolnych od podatku i jest zaliczane do tych dochodów w momencie otrzymania.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

-

nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl