Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 listopada 2004 r.
Prowadzenie działalności gospodarczej poza specjalną strefą ekonomiczną.
Urząd Skarbowy w Starachowicach
PDP-423-128/141/04

Pytanie podatnika

Czy istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej poza specjalną strefą ekonomiczną przez przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w SSE przed dniem 1 stycznia 2001 r.?

W związku z zapytaniami zawartymi w pismach znak: SSE/113/2004 z dnia 24 marca 2004 r., znak: SSE/192/2004 z dnia 5 maja 2004 r. oraz znak: SSE/249/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie możliwości prowadzenia przez przedsiębiorców posiadających tzw. stare zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie SSE STARACHOWICE, działalności gospodarczej również poza obszarem strefy ekonomicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) posiłkując się stanowiskiem Ministerstwa Finansów otrzymanym w dniu 18 listopada 2004 r. informuje:

Zdaniem resortu finansów, charakter zmian przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niekonstytucyjność przepisu ograniczającego prawa przedsiębiorców do korzystania z ulg podatkowych, w przypadku rozwijania działalności poza teren strefy, pozwala na postawienie tezy, iż przedsiębiorcy działający w SSE na podstawie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r., mogą rozszerzać działalność na tereny znajdujące się poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej. Warunkiem zachowania prawa do zwolnienia podatkowego działalności prowadzonej na terenie strefy jest jednak wyodrębnienie tej działalności pod względem organizacyjnym. Oznacza to również, że organizacyjne wyodrębnienie dotyczy także działalności prowadzonej poza terenem strefy.

Wykładnia powyższa opiera się na założeniu niezgodności z art. 217 Konstytucji RP i rozporządzeń wykonawczych do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w części dotyczącej określenia warunków korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego, jako że zadaniem tych regulacji jest jedynie osiągnięcie celu gospodarczego, tj. aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości oraz stwarzanie nowych miejsc pracy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl