Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 maja 2004 r.
Odprawy ekonomiczne i rentowe jako koszt uzyskania przychodu.
Urząd Skarbowy w Krośnie
PDP/422/6/04

Pytanie podatnika

Spółdzielnia będąca w likwidacji zatrudnia 10 osób. W oparciu o obowiązujący kodeks pracy pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób nie ma obowiązku wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom. Jednak zakładowy regulamin wynagradzania spółdzielni stanowi, że wypłacane są odprawy ekonomiczne. Czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź

Urząd Skarbowy w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących informacji czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Spółdzielnia w likwidacji w złożonym piśmie przedstawiła, iż zatrudnia 10 pracowników i w marcu 2004 r. wypłaciła odprawę pieniężną zwolnionemu z przyczyn pracodawcy pracownikowi oraz jednemu pracownikowi w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. W obydwu przypadkach odprawy pieniężne wypłacono w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania pracowników spółdzielni. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego podatnik występuje o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wypłacone odprawy ekonomiczne i rentowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zakres wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko wydatki, w następstwie których osiągnięty został konkretny przychód, ale również wszystkie inne uzasadnione prowadzeniem działalności gospodarczej wydatki związane z funkcjonowaniem osoby prawnej. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między jego poniesieniem a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy.

Wśród kosztów uznawanych za koszt uzyskania przychodów są także świadczenia wypłacane przez pracodawców na rzecz swoich pracowników (z wyjątkiem świadczeń wypłacanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Odprawa - jako świadczenie wynikające ze stosunku pracy pracownika - jest związana z osiąganymi przez podatnika przychodami. Przysługuje ona w wysokości:

- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

- dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

- trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat;

- wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1.01.2004 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 824 zł).

W związku z tym pracodawcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki ponoszone na rzecz pracowników, pod warunkiem, że wydatki te wiążą się z uzyskiwanymi przychodami.

W kwestii zaliczenia odpraw do kosztów uzyskania przychodów wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, stanowiąc, że mając na uwadze charakter omawianych odpraw oraz cel ustawy będących ich podstawą, mający na względzie racjonalizację zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzi do usprawnienia produkcyjnych skutkujących zwiększeniem osiąganych przychodów, należy uznać, że wypłacone pracownikom odprawy stanowią w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów.

Uwzględniając powyższe, tutejszy urząd skarbowy potwierdza stanowisko jednostki, iż wypłacone odprawy zwalnianym pracownikom stanowią w myśl ww. art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej koszt uzyskania przychodu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl