PDOF-415/18/2003 - Niezapłacone odsetki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2004 r. Urząd Skarbowy w Limanowej PDOF-415/18/2003 Niezapłacone odsetki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy odsetki wypłacone na podstawie art. 7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach będą stanowić koszt uzyskania przychodu?

W związku z pismem z dnia 05.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu 06.01.2004 r.), na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

Jeżeli chodzi o zapytanie podatnika dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek wypłaconych na podstawie powyższego przepisu to należy zauważyć, iż zdaniem tutejszego Urzędu nie są to odsetki o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przepis ten stanowi, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Do odsetek wypłaconych na podstawie art. 7 wyżej cytowanej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość tych odsetek jedynie ustala się w wysokości określonej w art. 56 O. p. W przepisie powyższym została wskazana wysokość odsetek i sposób ich naliczania. Tak więc odsetki zapłacone za podstawie art. 7 ustawy o terminach zapłaty i transakcjach handlowych będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Tak więc odpowiadając na zapytanie podatnika, czy odsetki będą przychodem dla celów podatkowych przy braku ich zapłaty, należy stwierdzić na podstawie powyższego przepisu, iż nie zapłacone odsetki nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o pozostałe zagadnienia zawarte w piśmie podatnika to stwierdzono, iż tutejszy Organ nie jest władny do ich rozstrzygnięcia i udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązują Naczelnika Urzędu Skarbowego do udzielenia pisemnej informacji - na pisemne zapytanie podatnika - o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Przez przepisy prawa podatkowego rozumie się zgodnie z art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej, przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na podstawie ich aktów wykonawczych. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie jest ustawą z zakresu prawa podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl