PDO-415/38/04 - Łączne opodatkowanie małżonków

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 kwietnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim PDO-415/38/04 Łączne opodatkowanie małżonków

Pytanie podatnika Czy małżonkowie mogą rozliczyć się razem mimo, iż jedno z małżonków ma zarejestrowaną działalność opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 31-03-2004 r. (data wpływu 05-04-2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wyjaśnia, iż:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Jednakże w myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

Ust. 8 ww. art. 6 stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W związku z powyższym nawet gdy nie osiągnął Pan żadnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest możliwe wspólne opodatkowanie osiągniętych dochodów wraz z małżonką.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl