PDII/413-76/04/36546 - Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków rady nadzorczej - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 lutego 2004 r. Urząd Skarbowy w Cieszynie PDII/413-76/04/36546 Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków rady nadzorczej - zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy wypłacony członkom Rady Nadzorczej zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa w 2003 r. objęty jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego wprowadzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r.?

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z art. 13 pkt 7 uważa się: przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym zwrot kosztów podróży otrzymany przez członków rady nadzorczej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w stosunku do dochodów uzyskanych przez członków rady w okresie od 1 stycznia 2003 r. do grudnia 2004 r. zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (D. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 366). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą, zwanych dalej "świadczeniami", jeżeli te świadczenia zostały otrzymane przez osoby fizyczne nie będące pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zostały poniesione:

- w celu osiągnięcia przychodów lub

- w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

- przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej

- oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

- przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy,

w związku z wykonywaniem tych funkcji - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8, art. 14 i art. 18 ustawy, jeżeli świadczenia zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podatników otrzymujących świadczenia.

Zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia zwolniono płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od poboru podatku od dochodów wymienionych w § 1.

W związku z powyższym wypłacone w 2003 r. należności stanowiące zwrot kosztów dojazdu członkom Rady Nadzorczej nie będących pracownikami przedsiębiorstwa na posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie przedsiębiorstwa korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o ile zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r.

Zaniechanie przysługuje do wysokości kwot określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Nadmienia się, że zgodnie z przepisem art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano pobór podatku nie obniżają w trakcie roku zaliczki na podatek jak i podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl