PDI/432/08/03 - Koszty uzyskania przychodu spółki: wydatki związane z podwyższeniem kapitału podstawowego; wydatki na wymianę zużytej części środka trwałego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2003 r. Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie PDI/432/08/03 Koszty uzyskania przychodu spółki: wydatki związane z podwyższeniem kapitału podstawowego; wydatki na wymianę zużytej części środka trwałego

Pytanie podatnika

1. Czy wydatki takie jak: ogłoszenie prasowe o terminie WZA, wynajęcie sali i obsługa głosowania, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa za wpis do KRS -związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwoływane jest dla podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału podstawowego Spółki- należy uznać za koszty uzyskania przychodów Spółki?

2. Spółka użytkuje bardzo specjalistyczne (i tym samym drogie) maszyny, dla których zakup części zamiennych, w przypadku awarii jest często wydatkiem znacznej wartości. Wymiana uszkodzonej lub zużytej z różnego powodu części, a także sama naprawa uszkodzonej maszyny nie powoduje wzrostu jej wartości z dnia przyjęcia do użytkowania, przywraca jedynie jej pierwotne cechy użytkowe. Czy wydatki takie -niezależnie od ich wysokości- stanowią koszty uzyskania przychodu, czy też stanowią ulepszenie środka trwałego?

Odpowiedź

Ad. 1

Zgodnie z art. 430 § 1 i 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej wiąże się ściśle ze zmianą statutu, która to z kolei wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Jak z powyższego wynika Spółka nie mogłaby funkcjonować bez istnienia takiego organu jakim jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejmuje ono najistotniejsze decyzje dotyczące spraw Spółki. W związku z powyższym koszty takie jak:

- ogłoszenie prasowe o terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- wynajęcie sali i obsługa głosowania,

- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego,

- opłata sądowa za wpis do KRS

poniesione przez Spółkę na potrzeby odbycia walnego zgromadzenia, w celu podwyższenia kapitału podstawowego, zdaniem tut. organu podatkowego należy uznać za koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Poniesione przez Spółkę wydatki nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskiwane przychody, są to jednak koszty pośrednie związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Spółki i tym samym należy je uznać za koszty uzyskania przychodów.

Ad. 2

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, iż wydatki na nabycie części składowych i peryferyjnych zwiększają wartość początkową środka trwałego tylko wówczas, gdy powodują ulepszenie oraz ich jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Natomiast jeśli wydatki te nie spowodowały ulepszenia środka trwałego, tzn. jeżeli jest to tylko wymiana zużytej części na nową, to -bez względu na ich wysokość- wartość tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl