PDI/4270-0019/07/PK, Kwestia zaliczenia do zasobów gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni wszystkich środków trwałych... - OpenLEX

PDI/4270-0019/07/PK - Kwestia zaliczenia do zasobów gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni wszystkich środków trwałych stanowiących jej własność oraz uznania, że dochody z gospodarowania nimi są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 sierpnia 2007 r. Izba Skarbowa w Opolu PDI/4270-0019/07/PK Kwestia zaliczenia do zasobów gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni wszystkich środków trwałych stanowiących jej własność oraz uznania, że dochody z gospodarowania nimi są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590), z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku nr PDF/415-8/07 z dnia 22 maja 2007 r. wydane po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 7 marca 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 14 marca 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznające za nieprawidłowe stanowisko Jednostki w kwestii zaliczenia do zasobów gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni wszystkich środków trwałych stanowiących jej własność, oraz uznania że dochody z gospodarowania nimi są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 7 marca 2007 r. uzupełnionego pismem z dnia 14 marca 2007 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przedstawiając następujący stan faktyczny:

Jednostka funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). W świetle postanowień art. 42 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), pełny wynik podmiotu gospodarczego obejmuje: wynik działalności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), wynik operacji finansowych i wynik operacji nadzwyczajnych. W ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowych wyniki te obejmują całokształt działalności spółdzielni (działalność bez wynikowa) i odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów lub przychodów w roku następnym. Z treści art. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, iż osiągnięte wszelkie przychody są uzyskiwane z tytułu użytkowania środków trwałych stanowiących zasoby mieszkaniowe. Jednostka zaznacza, że pojęcie "zasobów gospodarki mieszkaniowej" użyte w ww. ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie w podatku dochodowym od osób prawnych - nie jest zdefiniowane w tych ustawach. W świetle przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, środkami trwałymi podlegającymi umorzeniu stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, są te środki trwałe, które zostały sfinansowane z funduszu zasobowego (nie udziałowego) lub z wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Fundusz zasobowy finansujący środki trwałe, zarówno budynki mieszkalne, użytkowe oraz ich infrastrukturą techniczną, pochodzi przede wszystkim z umorzonych kredytów bankowych w latach poprzednich oraz z przeznaczenia funduszu zasobowego obrotowego na fundusz zasobowy w środkach trwałych.

Środki trwałe stanowiące zasoby gospodarki mieszkaniowej sfinansowane funduszem zasobowym, wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi obejmują zatem m.in.: budynki mieszkalne wraz z ich wyposażeniem technicznym, kotłownie, garaże wolnostojące i zabudowane, budynki handlowo-usługowe zabudowane i wolnostojące według umów najmu i na prawach własnościowych, budynki administracyjne, budynki działalności społeczno-wychowawczej, urządzenia i uzbrojenia terenów oraz budowle i inne obsługujące ww. obiekty, prawo wieczystego użytkowania terenów i grunty nabyte nieodpłatnie lub odpłatnie od urzędów gmin, tereny zielone oraz mała architektura i inne.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym i powołując się na występujące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 8 listopada 1995 r. sygn. akt. SA/Kr 622/95, wyrok NSA z dnia 16 października 1995 r. sygn. akt S.A./Wr 152/95), które wskazują, że pod pojęciem zasobów mieszkaniowych należy rozumieć całość substancji lokalowej tj. pomieszczenia mieszkalne i użytkowe wraz z infrastrukturą techniczną oraz na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie Nr PDP/E/4218-1-4/06 z dnia 27 czerwca 2006 r., w której zdefiniowano pojęcie zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych, Zarząd Jednostki uważa, że do zasobów gospodarki mieszkaniowej Jednostki należy zaliczyć: budynki mieszkalne wraz z ich wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp.) oraz uzupełniające je budynki niemieszkalne (z wyposażeniem technicznym) jak: garaże wolnostojące i parkingi wielopoziomowe, budynki handlowo - usługowe, budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno - remontowych, budynki administracji osiedlowych (biurowe i gospodarcze), kotłownie i hydrofornie wolno stojące oraz budynki dla osiedlowej działalności społeczno - wychowawczej. urządzenia i uzbrojenia terenów na których znajdują się budynki wymienione w pkt 1 takie jak: zbiorniki - doły gnilne i szamba; rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej; sieci elektroenergetyczne i telefoniczne; budowle inżynierskie (studnie); budowle komunikacyjne jak: drogi, ulice, place i chodniki; ukształtowanie terenu jak: zieleń, urządzenia do zabaw dziecięcych, mała architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów; budowle sportowe jak: boiska, pływalnie, baseny itp.; inne budowle jak: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, grunty własne pod budynkami mieszkalnymi, prawa wieczystego użytkowania gruntów, których wartość została zaliczona do środków trwałych na dzień 1 stycznia 2002 r. stosownie do wymogów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. zmienionej ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 113 poz. 1186 o zaliczeniu tego prawa do środków trwałych).

Jednocześnie Zarząd Jednostki uważa, że wbudowane do budynków mieszkalnych lokale użytkowe i wolnostojące lokale handlowo-usługowe przydzielone członkom Spółdzielni na warunkach własnościowego prawa i będące w najmie (których koszty budowy zostały sfinansowane wkładami budowlanymi członków i funduszem zasobowym Spółdzielni), zalicza się do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, a dochody z gospodarowania nimi są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44.

Organ pierwszej instancji, po zapoznaniu się ze sprawą, postanowieniem z dnia 22 maja 2007 r., stwierdził, iż stanowisko Jednostki zawarte w ww. piśmie nie jest prawidłowe. Wskazał obiekty, które składają się na zasoby mieszkaniowe, w tym budynki mieszkalne, dla zdefiniowania których odwołał się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W konkluzji stwierdził, że do zasobów mieszkaniowych zalicza się tylko lokale mieszkalne i te lokale użytkowe, które są sfinansowane wkładami własnymi członków, ale zlokalizowane w budynku mieszkalnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w wyniku weryfikacji prawidłowości udzielonej interpretacji stwierdza, iż słusznie uznano stanowisko Jednostki za nieprawidłowe, jednak uzasadnienie zawarte w postanowieniu interpretacyjnym Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku nr PDF/415-8/07 z dnia 22 maja 2007 r. wymaga częściowej zmiany.

Wyjaśnia się zatem co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie jest ustawowo zdefiniowane.

Słownik Języka Polskiego określa:

-

gospodarkę jako całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług, dysponowanie i zarządzanie czymś;

-

zasób jako pewną ilość czegoś nagromadzoną w celu wykorzystania w przyszłości, posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności;

-

mieszkanie jako pomieszczenie, w którym się mieszka.

Zatem przez pojęcie "zasoby mieszkaniowe" użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22 grudnia 2006 r. przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:

1)

budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami jak w szczególności:

-

dźwigi osobowe i towarowe;

-

aparaty do wymiany ciepła;

-

kotłownie, hydrofornie wbudowane;

-

klatki schodowe,

-

strychy, piwnice, komórki,

-

garaże, miejsca parkingowe,

2)

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

-

budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej;

-

kotłownie i hydrofornie wolnostojące;

-

osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno remontowe;

3)

urządzenia i uzbrojenie terenów na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

-

zbiorniki - doły gnilne, szamba;

-

rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej;

-

sieci elektroenergetyczne i telefoniczne;

-

budowle inżynieryjne;

-

budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki;

-

inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami) obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez Jednostkę, a więc z działalności, która nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszańców, związane z dostępem do budynków mieszkalnych oraz z ich funkcjonowaniem oraz administrowaniem. Działalnością taką jest np. wynajmowanie lokali użytkowych, dzierżawa prawa wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa dachów oraz ścian budynków.

Przy określeniu zasobów mieszkaniowych, dla celów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma natomiast żadnego wpływu źródło ich sfinansowania.

Dla zdefiniowania pojęcia "zasoby mieszkaniowe", dla celów ww. art. 17 ust. 1 pkt 44 nie ma zastosowania powołana w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego definicja "budynku mieszkalnego" zawarta w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), bowiem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odwołują się do niej.

Odnosząc się do przytoczonych przez Jednostkę wyroków NSA z dnia 8 listopada 1995 r. sygn. akt SA/Kr 622/95, i z dnia 16 października 1995 r. Sygn. akt SA/Wr 152/95 oraz decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie PDP/E/4218-1-4/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. stwierdzić należy, iż dotyczą one stanu faktycznego przedstawionego przez innych wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, natomiast organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie danego podatnika, która jest wiążąca dla organu podatkowego w odniesieniu do jej adresata.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko zajęte przez Jednostkę w powołanym na wstępie wniosku nie jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na mocy art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl