PDI/4270-0014/07/AB - Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2007 r. Izba Skarbowa w Opolu PDI/4270-0014/07/AB Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PEP/423/ 2-3 /MD/07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działalności organizacji pożytku publicznego, uznając równocześnie za nieprawidłowe stanowisko Jednostki.

UZASADNIENIE

Postanowieniem nr PEP/423/2-3/MD/07 z dnia 15 maja 2007 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 24 stycznia 2007 r., uzupełnionego pismami z 22 marca 2007 r. oraz 2 maja 2007 r., uznał za nieprawidłowe stanowisko Jednostki przedstawione w ww. piśmie z dnia 2 maja 2007 r.

Stosownie do art. 14b § 5 - Ordynacji podatkowej, w sytuacji, gdy zachodzi jedna z przesłanek określonych w punkcie 2 tego przepisu, organ odwoławczy zmienia lub uchyla postanowienie wydane przez organ pierwszej instancji w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowej sprawie podstawą do zmiany postanowienia jest - stanowiące część wykładni przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdzenie zawarte w jego uzasadnieniu cyt: "Dochody uzyskane natomiast przez organizację pożytku publicznego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są opodatkowane stawką 19%" (wiersz 6 od dołu na str. 2 postanowienia). Stwierdzenie to, w kontekście całego uzasadnienia, nieprawidłowo, zdaniem tut. organu, wskazuje, że dochody uzyskane przez organizację pożytku publicznego z prowadzonej działalności gospodarczej, generalnie i bezwarunkowo (bez względu na ich przeznaczenie), nie korzystają ze zwolnienia określonego w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ww. piśmie z dnia 2 maja 2007 r. Jednostka sformułowała do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego zapytanie:

Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?

Przedstawiając swoje stanowisko w tej kwestii, Jednostka stwierdziła, że tak określona działalność jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych ponieważ cała działalność Stowarzyszenia jest wyłączną działalnością pożytku publicznego, i jako taka, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych.

Z wniosku wynika, że Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która w art. 24 ust. 1 stwierdza, że organizacjom pożytku publicznego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych - w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Takim odrębnym przepisem, określającym zasady ww. zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jest art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Powołana norma umożliwia zatem zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku publicznego, przeznaczonych na niegospodarczą działalność statutową.

Oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie odnosi się do dochodów organizacji pożytku publicznego (nie zaś do działalności) oraz uzależnione jest od przeznaczenia uzyskanego dochodu (a nie od źródła z jakiego dochód uzyskano). Zwolnieniem zatem nie są objęte dochody przeznaczone na prowadzoną przez przedmiotową organizację działalność gospodarczą. Tut. organ zaznacza, że pod pojęciem "działalność gospodarcza" zawartym w ww. przepisie, należy również rozumieć działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. działalność odpłatną pożytku publicznego charakteryzującą się cechami określonymi w punktach 1) i 2) ustępu 1 tegoż artykułu 9 przedmiotowej ustawy.

Reasumując:

1)

stanowisko Stowarzyszenia przedstawione w piśmie z dnia 2 maja 2007 r. jest nieprawidłowe, gdyż działalność organizacji pożytku publicznego nie jest w całości zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych;

2)

na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, realizującego zapis art. 24 ust. 1 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, od podatku dochodowego od osób prawnych zwolniony jest dochód organizacji w tej części, w której będzie przeznaczony na statutową niegospodarczą działalność pożytku publicznego przy uwzględnieniu treści art. 17 ust. 1a), 1b), 1c), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego orzeka się jak w sentencji.

Niniejsza decyzja interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ważna jest w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania decyzji i aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zgodnie z treścią art. 14b § 1 § 2 - Ordynacji podatkowej zawarta w decyzji interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na mocy art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 - Ordynacji podatkowej na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl