PDI/423-1A/05 - Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych - przychód z działalności rolniczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 marca 2005 r. Urząd Skarbowy w Nysie PDI/423-1A/05 Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych - przychód z działalności rolniczej

Pytanie podatnika

Czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004 r. ?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza , że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2005 r. - L.dz. 5/85/2005 uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia, czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej określenia, czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004 ?

Pismem Nr PDI/423-1/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) wezwano Spółkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Spółka uzupełniła braki formalne pismem z dnia 27 stycznia 2005r., precyzując zapytanie tj.: czy z punktu widzenia prawa podatkowego płatność bezpośrednia jest przychodem rolniczym ?

Zgodnie z art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny

Decyzją Nr 0162-2004-000002557 o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z dnia 20.11.2004r. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznano Spółce płatność bezpośrednią do gruntów rolnych na 2004 r. w wysokości 240.139,26 zł. Przyznane płatności obejmują jednolitą płatność obszarową i uzupełniającą płatność obszarową. Kwotę tę Spółka otrzymała na rachunek bankowy w dniu 4.01.2005 r.

Stanowisko Spółki

Zdaniem Spółki otrzymane płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004, ponieważ przyznane zostały Spółce do bieżącej działalności roku 2004 jako forma rekompensaty za poniesione koszty, w celu wsparcia gospodarstwa rolnego. Spółka stwierdza, że jest to przychód z działalności rolniczej, ponieważ aby otrzymać płatności bezpośrednie należało grunty rolne utrzymywać w dobrej kulturze rolnej.

Warunki i tryb udzielania producentom rolnym płatności bezpośrednich do gruntów rolnych określonych przepisami Unii Europejskiej określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ).

Z zapisu art. 2 powołanej wyżej ustawy wynika, że płatności bezpośrednie przysługują m. in. osobie prawnej będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, tj. producentowi rolnemu na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Wysokość płatności ustalana jest dla danego roku kalendarzowego.

Wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej ( Dz. U. Nr 65, poz. 600 ).

Jak wynika z treści zapisu art. 1 ust. 1 cyt. rozporządzenia utrzymywaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest:

- uprawa roślin lub ugorowanie - w przypadku gruntów ornych,

- koszenie trawy co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym - w przypadku łąk, wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw - w przypadku pastwisk.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zmianami ) , przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej , z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej , chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Działalnością rolniczą jest według zapisu art. 2 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym ( naturalnym ) z własnych upraw albo hodowli lub chowu.

Przyznane więc płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są dopłatami do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego i określonych upraw produkcji roślinnej, tj. do bieżącej działalności rolniczej producentów rolnych , a więc stanowią źródło przychodów z działalności rolniczej, do których przepisy cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym nie mają zastosowania.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 - ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla Spółki , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, które wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Zażalenie i załączniki do zażalenia podlegają opłacie skarbowej w znakach skarbowych w kwocie 5,00 zł na zażalenie, załączniki po 0,50 zł - art. 1 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) część I pkt 1 i 2 załącznika do w/w ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl