PDI/423-10/04 - Zaliczki za roboty budowlane wykonane w ramach realizacji kolejnych etapów budowy a przychód w podatku dochodowym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 marca 2004 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach PDI/423-10/04 Zaliczki za roboty budowlane wykonane w ramach realizacji kolejnych etapów budowy a przychód w podatku dochodowym

Pytanie podatnika

W którym momencie, w świetle przepisu art. 12 ust. 3 i ust. 3a pkt 2 z 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zaliczać do przychodów zaliczki (wpłaty) za usługi budowlane wykonane w ramach realizacji kolejnych etapów budowy domu (garażu)?

Wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 r., stosownie do przepisów art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późn. zm.) "za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane...". Art. 12 ust. 3a określa datę powstania takiego przychodu, którą jest "dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym m.in. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty" - (art. 12 ust. 3a pkt 2).

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone w tej sprawie przez Waszą Spółkę w piśmie z 5 marca 2004 r., oraz analizując postanowienia przykładowej umowy na wybudowanie mieszkania lub garażu wraz z załącznikami przesłanej dodatkowo za pismem z 17 marca 2004 r. stoję na stanowisku, że przychody należne z tytułu wybudowania mieszkania lub garażu, w świetle przepisów art. 12 ust. 3 i ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym jw. powstają w momencie wykonania poszczególnych robót - etapów budowy - określonych w załączniku nr 2 umowy jako "Harmonogram finansowy".

Zarówno § 3 pkt 1 jak również § 6 pkt 2.1 i 2.2 przedłożonej przykładowej umowy wskazują na załącznik nr 2 do umowy jako " specyfikację - zakres budowy" wraz z cenami nazwanymi "wysokość zaliczki netto". Wymieniona specyfikacja to nic innego jak etapy budowy, należy więc uznać, że wykonanie danego zakresu robót - etapu robót stanowi wynikający z umowy tytuł do zapłaty, co z kolei oznacza, że wykonanie takiego etapu, to częściowe wykonanie usługi, którego wartość stanowi przychód należny w świetle art. 12 ust. 3 w momencie określonym w ust. 3a pkt 2 ustawy jw.

O ile więc zapłata za częściowe wykonanie usługi nastąpi wcześniej niż jej wykonanie (co wynika z przedłożonej przykładowej umowy), do momentu zakończenia danego etapu budowy stanowi ona zaliczkę w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 tej samej ustawy o podatku dochodowym tzn., że do momentu zakończenia etapu budowy nie jest przychodem podatkowym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl