PDI-42190/I/4/MC/06 - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. zapłaconego zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003-2004

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 września 2006 r. Izba Skarbowa w Opolu PDI-42190/I/4/MC/06 Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. zapłaconego zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003-2004

Pytanie podatnika

Pytannie w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. zapłaconego zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003-2004.

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD-423-81/PW/05/06 z dnia 22 lutego 2006 r. wydane w sprawie stosowania art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w przedstawionej przez Spółkę w piśmie z dnia 18 listopada 2005 r. indywidualnej sprawie podatnika, i stwierdza, że stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 listopada 2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu o wyjaśnienie, czy ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku, zapłaconego w tym właśnie roku, zaległego podatku od nieruchomości za 2003 i 2004 rok.

Spółka posiada liczne nieruchomości, budynki, budowle, od których jest zobowiązana uiszczać podatek od nieruchomości. Od 1 stycznia 2003 r. istnieje również obowiązek opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budowlanych urządzeń technicznych. Spółka nie uiszczała podatku od nieruchomości od tego rodzaju części budowlanych w związku z tym korekcie podlegał podatek od nieruchomości za lata 2003-2005. Zobowiązanie z tego tytułu zostało uregulowane w 2005 roku.

Postanowieniem nr PD-423-81/PW/05/06 z dnia 22 lutego 2006 r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko zawarte we wniosku z dnia 22 lutego 2006 r. za nieprawidłowe. Stwierdził, że stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodów potrąca się w roku podatkowym którego dotyczą. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy zarachowanie kosztu nie było możliwe. Wtedy są one potrącane w roku ich poniesienia. Natomiast w przedmiotowej sprawie bezspornie Spółka posiadała nieruchomości i budowle podlegające w 2003 i 2004 roku opodatkowaniu podatkiem do nieruchomości i była obowiązana sama naliczyć od nich stosowny podatek. Należny podatek od nieruchomości, mimo, iż został zapłacony w 2005 roku, to dotyczy odpowiednio 2003 i 2004 roku i w koszty podatkowe tych lat powinien zostać zaliczony.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji ww. postanowienia Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, oraz określone co do rodzajui kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W przypadku kosztów podatkowych, które pozostają jedynie w pośrednim związku z przychodami, a więc nie można przypisać ich do konkretnego przychodu, koszty te należy rozpoznawać w rozliczeniach podatkowych w roku ich poniesienia.

Odnośnie przedmiotowej sprawy, tj. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zapłatę zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003 i 2004, należy stwierdzić, że podatek ten ma jedynie pośredni związek z uzyskanym przychodem. Oznacza to, że podlega on zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie faktycznego poniesienia, tj. dokonania wydatku z tego tytułu.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl