PDI-415/33/05 - Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom po śmierci pracownika.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2005 r. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim PDI-415/33/05 Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercom po śmierci pracownika.

"(...) Opisany we wniosku stan faktyczny dotyczył wypłaty spadkobiercom wynagrodzenia należnego zmarłemu pracownikowi do dnia jego śmierci. Zmarły pracownik nie posiadał żony ani dzieci. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w O., w sprawie nabycia spadku, wynagrodzenie powyższe zostało wypłacone matce i rodzeństwu. Zdaniem Spółki wypłacone wynagrodzenie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a nie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach lub rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

W przypadku osób, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, wypłacone wynagrodzenie wchodzi do praw majątkowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym z odpłatnego zbycia tych praw.

W przypadku osób, które nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej, prawa majątkowe z tytułu wynagrodzenia należnego zmarłemu pracownikowi wchodzą w skład spadku.

W opisanej sytuacji zachodzą przesłanki do uznania, że przedmiotowe prawa majątkowe wchodzą do masy spadkowej spadkobierców zmarłego pracownika i powinien być od nich zapłacony podatek od spadków i darowizn. O ile było złożone zeznanie spadkowe i zapłacony należny podatek od spadków i darowizn podatnicy powinni skorygować to zeznanie i zapłacić ewentualny podatek.

W związku z pobranymi zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych należy zwrócić je spadkobiercom, a o kwotę podatku pomniejszyć należny podatek w deklaracji PIT-4."

Opublikowano: S.Podat. 2006/1/27