Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 stycznia 2005 r.
Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.
Urząd Skarbowy w Lubinie
PDI-415/32/BP/04

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie autohandlu, która została zawieszona w roku 2001.

Pytanie podatnika brzmi: czy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego zakupionego w roku 2002 na cele prywatne i sprzedanego w roku 2004 istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500 zł,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi

ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w miesiącu wrześniu 2004 r. sprzedał Pan samochód marki Magirus Deutz, nabyty w roku 2002 na cele osobiste. W zapytaniu nadmienia Pan, że powyższy samochód nie był składnikiem majątku prowadzonej do 2001 r. firmy (od 2001 r. zgłosił Pan zawieszenie działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami na czas nieokreślony) i opłacał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Czynność sprzedaży samochodu nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej. Do tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ponieważ jak Pan wskazuje, dokonano sprzedaży samochodu nie stanowiącego składnika majątkowego firmy, a działalność gospodarcza do dnia dzisiejszego nie jest prowadzona.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d wyżej cytowanej ustawy źródłem przychodów jest min. odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2 innych niż nieruchomości rzeczy, jeżeli nie następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z analizy powyższej sytuacji wynika, że w Pana przypadku nie ma zastosowania przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, ponieważ sprzedany samochód nie stanowił składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie był ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych nie występuje, ponieważ sprzedaży nie dokonano w wykonaniu działalności gospodarczej, a od nabycia sprzedanego samochodu upłynęło ponad pół roku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl