PDI/415-24/05 - Czy opłata wstępna i raty leasingowe związane z zawarciem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 lipca 2005 r. Urząd Skarbowy w Sosnowcu PDI/415-24/05 Czy opłata wstępna i raty leasingowe związane z zawarciem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że Pani stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz rat związanych z zawarciem umowy leasingu - stosownie do zapisu art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz rat związanych z zawarciem umowy leasingu.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem będą samochody (ciężarowy i osobowy), w związku z czym poniesie Pani koszty związane z opłatą wstępną w wysokości 40% wartości samochodów oraz z ratami czynszu. Okres, na jaki będzie zawarta umowa, będzie wynosił 24 miesiące. Suma ustalonych w umowie opłat odpowiadać będzie co najmniej wartości początkowej samochodów.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie podniosła Pani, że ww. opłaty winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Dokonując oceny przedstawionego stanowiska, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Artykuł 23b ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodu korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1)

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz

2)

suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym w przypadku gdy zawarta umowa spełnienia ww. warunki, kwoty zawarte w fakturach otrzymanych od leasingodawcy (opłata wstępna, raty leasingowe) stanowią u korzystającego koszty uzyskania przychodu.

W celu prawidłowego zaliczenia ww. wydatków tj. opłaty wstępnej oraz rat leasingowych w ciężar kosztów uzyskania przychodu, należy pamiętać o generalnej zasadzie wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącane także koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasada określona w ust. 5 ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego (art. 22 ust. 6 cytowanej ustawy).

Dla ustalenia momentu potrącenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów należy więc dokonać powiązania kosztów z przychodami. Koszty ponoszone przez podatnika podlegają podziałowi na bezpośrednie, czyli te, które bezpośrednio związane są z danymi przychodami oraz pośrednie, czyli te, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie związane jest z osiąganym przychodem.

Wydatki z tytułu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych nie pozostają w związku z konkretnymi przychodami, zatem utrudnione jest ustalenie, w którym roku (okresie) podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż skoro nie ma możliwości powiązania ww. kosztów z konkretnymi przychodami wg zasad określonych w art. 22 ust. 6 w zw. z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winna je Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z zapisem art. 22 ust. 5 zdanie ostanie.

Przyjmując, że zawrze Pani umowę leasingu, która będzie spełniała powyższe warunki - opłata wstępna oraz raty czynszu będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Winny one być udokumentowane stosownie do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Stanowisko Pani dopuszczające możliwość zaliczenia opłaty wstępnej w wysokości 40% wartości samochodów oraz rat czynszu w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia jest zatem prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl