PDI/415/1/2004 - Usługi weterynaryjne

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2004 r. Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie PDI/415/1/2004 Usługi weterynaryjne

Pytanie podatnika Czy prawidłowe jest rozliczanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej zaliczonej zgodnie z PKWiU do klasy 85.20 "usługi weterynaryjne"?

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podatnicy osiągający dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z powyższego wynika, iż od 1 stycznia 2003 r. podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Ich specyfikacja polega na tym, że podatek dochodowy opłacany jest przy zastosowaniu podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 27 tej ustawy.

Ta forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy. Oznacza to, że podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze.

Oświadczenie lub wniosek składa się w sytuacji, gdy do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ma być zastosowana jedna z form określona o zryczałtowanym podatku dochodowym, tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa. Zawiadomienia nie trzeba będzie dokonywać co roku w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy jednolicie dla ryczałtu i karty podatkowej, jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się iż nadal prowadzi działalność opodatkowaną w tej samej formie co poprzednio.

Przedstawione zasady mają również odpowiednie zastosowanie do podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

W myśl przepisu art. 2 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacają osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osiągające przychody w związku z prowadzeniem działalności w zakresie wolnych zawodów.

Jak wynika z treści pytania prowadzi Pani działalność gospodarczą której przedmiotem są czynności zaliczone zgodnie z PKWiU do klasy 85.20 "usługi weterynaryjne".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy do 31 grudnia 2003 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosił 3% "ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą", zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi weterynaryjne.

W wyniku nowelizacji ww. ustawy od 1 stycznia 2004 r. stawka ryczałtu 3% pozostaje tylko w odniesieniu do przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z PKWiU do klasy 01.42 (z wyjątkiem usług weterynaryjnych). Natomiast w stosunku do przychodów z usług weterynaryjnych należących do klasy 85.20 PKWiU stawkę tę wyłączono.

Usługi te mogą być świadczone w ramach wolnego zawodu i wtedy będą opodatkowane według stawki 20%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl