PDI/415-01/07 - W którym miesiącu ująć w PKPiR fakturę dotyczącą przychodu w sytuacji, gdy usługa została wykonana w styczniu, natomiast faktura jest wystawiona w lutym?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Skarbowy w Tczewie PDI/415-01/07 W którym miesiącu ująć w PKPiR fakturę dotyczącą przychodu w sytuacji, gdy usługa została wykonana w styczniu, natomiast faktura jest wystawiona w lutym?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 16 stycznia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu zarachowania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionej faktury VAT.

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2007 r. zwrócił się Pan z pytaniem dotyczącym zarachowania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionej faktury VAT, w sytuacji, gdy faktura za wykonane w miesiącu styczniu 2007 r. prace będzie mogła być wystawiona dopiero w lutym, po zakończeniu prac i uwzględnieniu wszystkich poniesionych nakładów i kosztów mających wpływ na cenę usługi. Z kontrahentem ma Pan zamiar współpracować przez dłuższy okres czasu i rozliczać przynajmniej raz w miesiącu. W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi w zakresie kierowania ruchem na budowie, nadzoru nad załadunkiem, dozoru na żwirowni itp.

Pana zdaniem, na podstawie art. 14 pkt 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma Pan prawo do zarachowania przychodów w miesiącu lutym.

Organ podatkowy ustalił, że w stosunku do Pana nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Odnosząc się do ww. wniosku - tut. Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

W myśl art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Stosownie do art. 14 ust 1 ww. ustawy przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast art. 14 ust 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa datę powstania przychodu, a mianowicie w pozarolniczej działalności gospodarczej jest to (z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i) dzień wydania rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1)

wystawienia faktury albo

2)

uregulowania należności.

Wymieniony jako zastrzeżony

-

ust. 1 pkt 1e stanowi, że w przypadku gdy strony ustalą iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w r.,

-

ust. 1 pkt 1h stanowi, że zasady pkt 1e stosuje się odpowiednio do dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

-

ust. 1i stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h - za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

A zatem z uwagi na fakt, że usługa została wykonana w miesiącu styczniu, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami - winna stanowić przychód miesiąca stycznia (mimo fakturowania w miesiącu lutym).

Wydane na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) niczego w tym względzie nie zmienia, gdyż stosownie do ostatniej zmiany wprowadzonej Dz. U. Nr 36, poz. 229 (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów) został uchylony § 22 na który Pan powołuje się w złożonym dnia 16 stycznia 2001 r. wniosku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl