PDI/2-413/9/2004 - Opodatkowanie diet za udział w posiedzeniach komisji gminnych wypłacanych osobom spoza rady gminy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2004 r. Urząd Skarbowy w Chrzanowie PDI/2-413/9/2004 Opodatkowanie diet za udział w posiedzeniach komisji gminnych wypłacanych osobom spoza rady gminy

Pytanie podatnika

Czy diety wypłacone za udział w posiedzeniu komisji inwentaryzacyjnej UM spoza rady gminy korzystają ze zwolnienia art. 21 pkt 17 updof?

W ślad za pismem z dnia 18 lutego 2004 r., Nr PDI /2-413/7/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) prostuje udzieloną odpowiedź, w części dotyczącej podstawy prawnej (zamiast ustawy o samorządzie terytorialnym winna być powołana ustawa o samorządzie gminnym) i informuje, co następuje:

Nowelizacja do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w art. 1 ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Z art. 11 ust. 1 wynika, iż mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Jednym z podstawowych praw i obowiązków mieszkańców gminy jest prawo wybierania swoich przedstawicieli czyli radnych w wyborach do rad. Osoba wybrana przez mieszkańców gminy na radnego reprezentuje swoich wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (art. 23 powołanej ustawy). Radny korzysta również z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 25 ust. 1 powołanej ustawy). Zgodnie z art. 21 rada gminy może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Członek komisji nie jest więc przedstawicielem wyborców. Ponadto członkowie komisji spoza rady na mocy w/w ustawy pozbawieni zostali diet i zwrotu kosztów podróży służbowych ustalanych przez radę gminy przysługujących na takich samych zasadach jak radni. A zatem odmienny jest status radnego i członka komisji spoza rady.

Zatem rozciągnięcie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) na przychody otrzymywane przez członków komisji spoza rady w tym wypadku jest niemożliwe, gdyż dochody tych osób, wyodrębniono w art. 13 pkt 6 i sposób ich opodatkowania został określony, w art. 41 ust. 1, w związku z art. 22 ust. 9 ustawy.

Tut. organ przeprasza za powstałą nieprawidłowość.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl