PDFNII/415-13/MB/06 - Odszkodowanie z powodu śmierci pracodawcy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 kwietnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Zawierciu PDFNII/415-13/MB/06 Odszkodowanie z powodu śmierci pracodawcy.

"(...) Z treści zapytania wynika, że:

- (...) straciła Pani pracę z powodu śmierci pracodawcy,

- otrzymała świadectwo pracy, z którego wynika, iż umowa wygasła na podstawie art. 632 § 1 kodeksu pracy,

- otrzymała z tego tytułu odszkodowanie równe trzymiesięcznej pensji w wysokości 3.750 zł wraz z informacją, iż ewentualny podatek od tej kwoty ma Pani zapłacić w Urzędzie Skarbowym.

(...) Uważa Pani, iż odszkodowanie, które otrzymała w związku ze śmiercią pracodawcy, (...) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

(...) W myśl art. 632 § 1 kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3.

Zgodnie z art. 632 § 2 kodeksu pracy pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Na podstawie art. 58 kodeksu pracy odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku są otrzymywane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem wymienionym w lit. a)-g) ww. przepisu.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatniczka otrzymała odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która wygasła na podstawie art. 632 § 1 kodeksu pracy.

W związku z tym, że otrzymane przez Panią odszkodowanie, jest odszkodowaniem, którego zasady ustalania i wysokość wynikają wprost z przepisów odrębnej ustawy, to jest kodeksu pracy i gdzie ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym odszkodowanie to podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/8/41