PDFD/415-45/05 - Oddanie do nieodpłatnego używania na cele statutowe stowarzyszenia lokalu będącego odrębną nieruchomością

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 7 listopada 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach PDFD/415-45/05 Oddanie do nieodpłatnego używania na cele statutowe stowarzyszenia lokalu będącego odrębną nieruchomością

Pytanie podatnika

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia...?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2005 r. (data wpływu do Urzędu 11 sierpnia 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych jakie rodzi zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 7 września 2005 r. znak:... oraz z dnia 19 października 2005 r. znak:... organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku uzupełnione zostały w dniu 15 września 2005 r. oraz w dniu 28 października 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 2 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz pismach uzupełniających wynika, iż w dniu xx czerwca 2005 r. zawarła Pani umowę nieodpłatnego użyczenia lokalu w budynku mieszkalnym położonym w K. ul.... na cele działalności statutowej Stowarzyszenia "...". Dla lokalu wyodrębniona została nieruchomość gruntowa, a zatem lokal ten stanowi odrębną nieruchomość. Podaje Pani, iż działalność statutowa Stowarzyszenia "..." obejmuje m.in. działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną. We wniosku wyraziła Pani stanowisko, że nieodpłatne użyczenie części nieruchomości na ww. cele działalności statutowej Stowarzyszenia wypełniając zapis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi wobec Pani obowiązku ustalenia przychodu i konieczności jego opodatkowania.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Co do zasady, umowa użyczenia rodzi skutki podatkowe dla obu stron umowy.

Powyższe wynika z faktu, iż stosownie do uregulowań zawartych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nieruchomości lub ich części stanowią jedno ze źródeł przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości (...).

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na własne potrzeby lub potrzeby członków rodziny albo oddał bezpłatnie nieruchomość lub jej część do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym, nie ustala się wartości czynszowej tej nieruchomości lub jej części, a wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Powołany przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi o odstąpieniu nieruchomości. Jednakże wobec braku w polskim prawie podatkowym definicji legalnej "nieruchomości" - celowe jest przy określaniu tego pojęcia posłużenie się zewnętrzną wykładnią systemową. Definicja nieruchomości znajduje się w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) według, której nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż bezpłatne oddanie do używania części lokalu w budynku mieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, na cele działalności oświatowo-wychowawczej Stowarzyszenia "..." stanowi bezpłatne odstąpienie nieruchomości w części do używania. W związku z powyższym z chwilą zawarcia umowy użyczenia nie wystąpi obowiązek określenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla podatnika organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę dokonanej wyżej oceny prawnej lub zmiany (uchylenia) postanowienia w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl